Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Kifid 2017 (deel logo)

Twee consumenten zien hun beleggingsportefeuille in acht jaar tijd met bijna 60.000 euro in waarde dalen. Zij beklagen zich over het beleggingsresultaat en stellen dat er sprake is van te risicovolle producten voor een neutraal risicoprofiel. De Commissie van Beroep van Kifid concludeert dat de in de portefeuille opgenomen producten verenigbaar zijn met het neutrale profiel waarvoor consumenten hebben gekozen. Wel is niet duidelijk waarom Antaurus 1.000 optietransacties heeft verricht en waarom voor de opties is gekozen. De vermogensbeheerder moet de consumenten 50.000 euro schade vergoeden, zo blijkt uit de uitspraak van de Commissie van Beroep (CvB 2018-036) die bindend is en in de plaats komt van de eerder gedane uitspraak van de Geschillencommissie (GC ).

De consumenten hebben een effectenportefeuille die zij door de vermogensbeheerder laten beheren op basis van een neutraal profiel. Tijdens het beheer doen de consumenten geen aanvullende stortingen of onttrekkingen aan het belegd vermogen. Dat een neutraal risicoprofiel passend en bewust gekozen is, staat niet ter discussie. Wel aan de orde is de vraag of de beleggingen te risicovol waren gelet op het neutrale risicoprofiel.

De beleggingsovereenkomst laat ruimte om de gekozen perpetuele leningen, floating rate notes en bedrijfsobligaties in het kader van vastrentende waarden in de portefeuille op te nemen, oordeelt de Commissie van Beroep. Voor wat betreft de zakelijke waarden laat de overeenkomst ruimte voor het opnemen van opties. In het licht van de risico’s en kosten die verbonden zijn aan opties, dient de vermogensbeheerder beleggingsbeslissingen inzake opties te kunnen verklaren vanuit een visie of strategie die past bij het geldende neutrale profiel. De visie dat kansrijke fondsen worden gekozen op basis van een top-down macro-economische analyse is te vaag en algemeen om de ongeveer 1.000 transacties in nog geen tien jaar tijd te verklaren. De Commissie van Beroep concludeert dat het grote aantal transacties in een grote diversiteit van opties zich niet laat verenigen met een zorgvuldig beleggingsbeheer passend bij een neutraal risicoprofiel. De vermogensbeheerder is zijn verplichtingen naar de consument op dit punt onvoldoende nagekomen. De schade die hieruit voorkomt dient aan consument te worden vergoed.

De tekortkoming heeft alleen betrekking op de optietransacties. Voor de schadeberekening moet worden gekeken welke schade voortkomt uit de optietransacties. Het verlies op de optietransacties en de kosten voor de transacties bedragen volgens de verzekeraar ruim 46.000 euro. Het gederfde rendement is niet nauwkeurig vast te stellen en wordt dus zo goed mogelijk geschat. De Commissie van Beroep komt daarbij uit op een gederfd rendement van ruim 4.000 euro. De vermogensbeheerder dient aan de consument in totaal ruim 50.000 euro te vergoeden.

De Commissie van Beroep ziet geen reden om schade die is ontstaan door de optietransacties voor rekening van betrokken consumenten te laten komen. Immers, de consumenten hebben met hun keuze voor de vermogensbeheerder niet het risico genomen dat het vermogensbeheer anders zou worden uitgevoerd dan is overeengekomen. Er zijn ook geen andere feiten of omstandigheden die aanleiding geven om te stellen dat er sprake is van eigen schuld van de consumenten. Anders dan de Geschillencommissie in haar eerdere uitspraak van april 2017 concludeert de Commissie van Beroep dat er geen sprake is van eigen schuld en dat de vermogensbeheerder de totale schade aan de consument moet vergoeden evenals de wettelijke rente en de kosten die de consument heeft gemaakt voor de beroepsprocedure.

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet acceptatie-voorwaarden kennen

Adviseur moet acceptatie-voorwaarden kennen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: HYPOTHEKEN - De adviseur dient een aanvraag voor een hypothecaire lening in bij een geldverstrekker die geen particuliere erfpacht accepteert....

Ex mag tekenen voor renteverlenging

Ex mag tekenen voor renteverlenging

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: HYPOTHEKEN - In deze klacht staat centraal de vraag of het voorstel tot renteverlenging door beide partners moet worden geaccepteerd....

Verzekeraar hoeft niet te wijzen op belasting lijfrente

Verzekeraar hoeft niet te wijzen op belasting lijfrente

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: LEVEN - De consument heeft bij een direct writer een lijfrenteverzekering afgesloten. In augustus 2016 bereikt deze verzekering haar...

Verzekeraar draait niet voor verkeersruzie op

Verzekeraar draait niet voor verkeersruzie op

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE - Twee autobestuurders hebben ruzie met elkaar. De één gaat dicht op de ander rijden. De ander remt zonder noodzaak....

Adviseur behoudt provisie bij overstap klant

Adviseur behoudt provisie bij overstap klant

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE - In maart 2016 gaat de consument akkoord met de verlenging van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 3 mei 2019. Op 11 oktober...

Klant moet op blaren execution only zitten

Klant moet op blaren execution only zitten

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: LEVEN - De consument sluit in deze klacht via execution only een lijfrenteverzekering. De eerste uitkering vindt plaats op 1 december...