Kifid: geen contractuele relatie, dan klacht niet behandelbaar

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2021-1104, bindend) De Geschillencommissie Kifid stelt dat Kifid geen klachten kan behandelen als er geen contractuele relatie tot de verzekeraar bestaat. In dit geval gaat het om een consument die zegt begunstigde te zijn van een levensverzekering, maar volgens Kifid blijkt niet dat zij haar begunstiging heeft aanvaard.

Een echtgenoot van de consument heeft met ingang van 15 juni 1998 bij een rechtsvoorganger van Nationale-Nederlanden een gemengde verzekering afgesloten, met een verzekerd kapitaal van 56.723 euro bij leven op de einddatum (15 juni 2028) of bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum. De echtgenoot van de consument was de verzekeringnemer en de verzekerde. Eerste begunstigde was de echtgenoot van de consument. De consument was de tweede begunstigde. De verzekering was verpand aan Finata Bank bij wie de consument en haar echtgenoot een hypothecaire geldlening hebben afgesloten. De hypothecaire geldlening is thans ondergebracht bij Florius.

In 2017 is de echtgenoot van de consument overleden. De hypotheekverstrekker heeft per brief van 18 november 2017 de verzekeraar benaderd om de uitkering uit de verzekering te ontvangen. De verzekeraar heeft de hypotheekverstrekker bericht dat zij geen gegevens meer had over de verzekering.

De consument heeft een klacht bij de verzekeraar ingediend. De verzekeraar heeft de consument bij e-mail van 15 september 2020 bericht dat hoewel hij het dossier van de verzekering niet meer kan raadplegen vanwege het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, hij in zijn systeem heeft kunnen achterhalen dat de verzekering op 15 oktober 2001 premievrij is gemaakt en dat de verzekering per 15 juli 2010 is afgekocht. De premievrije waarde van de verzekering bedroeg 6.500 euro. De afkoopwaarde van 3.272 euro is op 10 augustus 2010 uitbetaald.

De consument vordert uitkering van 56.723 euro, het oorspronkelijke verzekerd kapitaal bij overlijden. De consument betwist dat haar echtgenoot een verzoek tot afkoop van de verzekering heeft ingediend. Verder betoogt zij dat zij de verzekering samen met haar echtgenoot heeft afgesloten in het kader van de verstrekking van een hypothecaire geldlening, waarvoor zij beiden hoofdelijk aansprakelijk waren. Doel van de overlijdensrisicoverzekering was dat bij overlijden van de hoofdkostwinner de achterblijvende partner in de echtelijke woning kon blijven wonen. Zij en haar echtgenoot hebben de verzekering samen afgesloten en zijn
beiden afnemer van het product. De consument stelt voorts dat de verzekeraar heeft aangenomen dat de verzekering premievrij is gemaakt vanwege een betalingsachterstand. De echtgenoot van de consument en de pandhouder hebben echter nooit het op grond van artikel 7:980 BW vereiste bericht ontvangen. De verzekeraar had de verzekering ten slotte niet mogen afkopen.

Uitspraak

Kifid: "De consument heeft haar vordering ingesteld als begunstigde van de verzekering en als enig erfgenaam van haar echtgenoot. Voor zover de consument optreedt als begunstigde van de verzekering geldt dat de commissie de klacht op grond van haar reglement niet kan behandelen. Volgens Kifid dient de indiener van de klacht zelf afnemer te zijn van de financiële dienst waarover hij klaagt om te kunnen kwalificeren als consument. "De consument is niet verzekeringnemer en dus niet de afnemer van de verzekering. Daarnaast is niet gebleken dat zij haar begunstiging heeft aanvaard zodat zij ook niet op een andere wijze een eigen vorderingsrecht aan de verzekering kon ontlenen.  De consument is in haar hoedanigheid van begunstigde dan ook geen consument in de zin van het reglement. Dat betekent dat de commissie de klacht in zoverre niet kan behandelen."

Voor zover de consument de klacht heeft ingediend als erfgenaam van haar echtgenoot, geldt het volgende, aldus Kifid. "Als erfgenaam is zij rechtsopvolger van haar echtgenoot en oefent zij de rechten uit die hem toekwamen. De echtgenoot was verzekeringnemer en tussen de verzekeraar en de echtgenoot bestond dus een contractuele relatie. Als al moet aangenomen dat de verzekeraar in dat kader in zijn verplichtingen jegens de echtgenoot is tekortgeschoten, moet vervolgens worden vastgesteld of de echtgenoot als gevolg daarvan
ook schade lijdt. De commissie is van oordeel dat dit laatste niet het geval is. De vraag of de verzekering had moeten voortbestaan zodat sprake zou zijn van een uitkering bij overlijden van de echtgenoot heeft voor de echtgenoot zelf immers geen gevolgen. De uitkering bij overlijden komt niet ten goede aan de echtgenoot."

De vermogenspositie van de echtgenoot wordt niet beïnvloed, of de verzekering nu wel of niet premievrij was gemaakt, of was afgekocht.  De commissie wijst de vordering dan ook af.

Reactie toevoegen

 
Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier

Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier

"Geweldige erkenning voor onze continue drive voor innovatie en duurzaamheid!", aldus Karin Polman, directeur Florius, winnaar in de categorie 'Duurzame ontwikkeling'...

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF zijn de categoriewinnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De winnaars zijn donderdag bekend gemaakt op de Adfiz...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

Het vuur van... Karin Polman

Het vuur van... Karin Polman

(Karin Polman (Florius) in VVP 4) Er zijn veel prachtige mensen in onze sector die elke dag het beste geven wat in hen zit. In ‘Het vuur van...’ zet...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...