Gelijke kansen

Gelijkheid

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces hebben ingericht om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen.

Medio maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Met dit wetsvoorstel wil de overheid enerzijds de bewustwording ten aanzien van de risico’s van (on)bewuste arbeidsmarktdiscriminatie vergroten en anderzijds voorkomen dat er bij het werven en selecteren van medewerkers (onbewust) wordt gediscrimineerd. De verplichtingen uit nieuwe wet zullen voor alle werkgevers gelden. De werkwijze geldt voor invulling van alle openstaande posities, dus zowel voor externe als interne vacatures als voor stages die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma. Voor werkgevers met 25 of meer medewerkers, wordt het verplicht de werkwijze op schrift te stellen.

Inhoud en vorm

In de werkwijze geven werkgevers aan hoe ze als bedrijf te werk gaan bij de invulling van een vacature en welke concrete activiteiten ze hebben getroffen om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. Uit de werkwijze moet ook blijken dat de procedure voor werving en selectie gebaseerd is op voor de functie relevante functie-eisen, inzichtelijk en controleerbaar is en systematisch is ingericht. Hoewel de werkwijze vormvrij is, zal er via lagere regelgeving een aantal zaken worden voorgeschreven die er verplicht in moeten worden opgenomen.

Werkgevers worden ook verplicht om medewerkers die betrokken zijn bij werving en selectie (HR-medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen) te informeren over de risico’s van arbeidsmarktdiscriminatie en over de maat-regelen die zijn getroffen om dit te voorkomen. Ook wordt het verplicht om ervoor te zorgen dat iedereen (medewerkers, stagiairs, sollicitanten, etcetera) kennis kan nemen van de werkwijze (bijvoorbeeld door deze te publiceren op je website of er expliciet naar te verwijzen in een vacaturetekst).

‘De werkwijze geldt invulling alle openstaande posities’

Vergewisplicht

Voor werkgevers die gebruikmaken van een arbeidsintermediair of die personeel inlenen geldt een vergewisplicht. Dit houdt in dat ze moeten nagaan of de ingeschakelde derde partij handelt in overeenstemming met de regels voor gelijke behandeling. Dat er is voldaan aan de vergewisplicht moet ook worden vastgelegd in de eigen administratie. De vergewisplicht geldt ook voor werkgevers met minder dan 25 medewerkers, echter zijn zij vrijgesteld van de documentatieplicht.

De Inspectie SZW zal toezicht houden op het proces van werving en selectie en het treffen van sancties als niet wordt voldaan aan de regels van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De Inspectie SZW richt zich daarbij op het bedrijfsbrede beleid voor het bieden van gelijke kansen bij werving en selectie en niet direct op individuele situaties. Overigens kan een individuele melding bij de Inspectie wel aanleiding geven tot een wervings- en selectie-onderzoek bij een specifiek bedrijf.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking zal treden is nog niet bekend, maar in ieder geval negen maanden na publicatie in het Staatsblad.

Reactie toevoegen

 
Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...