Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Minister Sigrid Kaag

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid en het werkingsgebied van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het onderzoek moet kennis aandragen om een beleidsmatige en politieke afweging te kunnen maken of de Wts voldoende toekomstbestendig is, ook gelet op de bestaande en in ontwikkeling zijnde verzekeringsmogelijkheden met betrekking tot de thans onderkende gevolgen van klimaatverandering (extreem weer).

Dat is te lezen in de kabinetsreactie op het DNB-rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’. Minister Kaag onderschrijft de conclusies in dit rapport.

Kaag: “Ik deel de opvatting van DNB dat verzekeraars een belangrijke rol kunnen spelen in de omgang met nieuwe en opkomende risico’s, zoals de risico’s die het gevolg zijn van klimaatverandering. Verzekeraars kunnen daarbij een aanmerkelijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame wereld. Tegelijkertijd staat de verzekeringssector voor grote uitdagingen, vanwege de duurzaamheids- en andere opkomende risico’s waar zij zelf mee wordt geconfronteerd. Ik noem dit ook in mijn beleidsagenda voor duurzame financiering. Daarin kondigde ik aan dat ik deze kabinetsperiode wil verkennen welke beleidsopties voorhanden zijn om de verzekerbaarheid van klimaatgerelateerde schade te verbeteren en samen met de verzekeringssector wil bekijken of en op welke wijze de overheid hierbij een rol kan spelen. Dit alles om te zorgen dat de fysieke risico’s van klimaatschade voldoende worden gedekt. Dit rapport verwelkom ik dan ook als een belangrijke bijdrage aan de beleidsvorming.”

(Prijs)differentiatie

Kaag: “Ik herken de observatie van DNB dat er meer mogelijkheden ontstaan voor verzekeraars om verdergaande (prijs)differentiatie door te voeren op basis van risicoselectie en deel de zorgen van DNB over potentiële negatieve effecten hiervan op de solidariteit. Het kan ertoe leiden dat er geen, of slechts tegen hoge premies, verzekeringen worden aangeboden tegen sommige risico’s. Ook kan het hierdoor gebeuren dat bepaalde groepen in de samenleving erg hoge premies moeten betalen. Als deze effecten optreden en daarmee onverzekerbaarheid ontstaat of de ongelijkheid in de samenleving sterk vergroot, dan vind ik dat onwenselijk. Ik onderschrijf het belang van brede toegankelijkheid tot verzekeringen. Daarom houd ik de trends en ontwikkelingen van de risicoselectie in de verzekeringssector nauwgezet in de gaten. Het is overigens goed om te noemen dat prijsdifferentiatie op basis van risicoselectie ook potentiële positieve effecten kent. Zo kunnen verzekeraars positieve prijsprikkels geven aan consumenten om zich risicomijdend te gedragen, bijvoorbeeld door veiliger rijgedrag vertonen. Ik zal over het gebruik van data door verzekeraars in gesprek blijven met DNB en de AFM, om te monitoren welke effecten optreden.”

Duidelijkheid scheppen bij polisvoorwaarden cyber

Kaag roept verzekeraars verder op duidelijk te zijn in hun cyberverzekeringsvoorwaarden: “DNB observeert dat met regelmaat verondersteld wordt dat cyberrisico’s gedekt worden door reguliere schadeverzekeringen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Daar ligt wat mij betreft in eerste instantie een taak voor verzekeraars om duidelijkheid te scheppen over hun polisvoorwaarden. Zij kunnen bijvoorbeeld onderzoeken waarom polishouders soms een verkeerde veronderstelling over de dekking hebben.”

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toolkit klimaatrisico’s op zijn website gezet. Het Verbond: "Een van de belangrijkste tools die je op onze themapagina...

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

Tijdens een DNB-bijeenkomst met huurders, starters en anderen kwamen volgens de toezichthouder originele hypotheek-ideeën bovendrijven. DNB: “Zo blijkt...

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn stopt op 24 mei 2023 als voorzitter van de RvT van de AFM. Dan loopt zijn termijn af. Per 1 juni 2023 wordt hij voorzitter van de Raad van Commissarissen...

Checklist voor beoordelen assurance-verklaring cyberrisico's

Checklist voor beoordelen assurance-verklaring cyberrisico's

Verzekeraars die werk uitbesteden zijn verplicht om het cyberrisico van partners en providers in kaart te brengen en te beheersen. Dat kan door het beoordelen...

Maatlat bouwen in veranderend klimaat

Maatlat bouwen in veranderend klimaat

Met de 'Maatlat voor een klimaatadaptieve groene Gebouwde Omgeving’ geeft het  kabinet overheden en de bouwsector duidelijkheid over hoe ze moeten bouwen...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...