Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs komen voor de nodige uitdagingen te staan om dit traject organisatorisch goed aan te pakken. En vooral ook om de werkgever en werknemer goed te begeleiden bij het tijdig aanpassen van de pensioenregeling en de gevolgen daarvan

Een belangrijke keuze is wel of niet te gaan voor eerbiedigende werking. Met andere woorden: kiezen tussen een vlakke premie voor nieuwe medewerkers en handhaving van de progressieve premiestaffel voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel óf overstappen naar een vlakke premie voor alle werknemers. De voor- en nadelen van beide keuzes worden begrijpelijk uitgelegd op het informatieplatform www.werkenaanonspensioen.nl.

Recent heeft de AFM de vernieuwde Leidraad tweede pijler pensioe-nadvies gepubliceerd. De leidraad kent een – tijdelijke - bijlage met spe - cifieke aandachtspunten voor pensioenadvies tijdens de transitieperiode. Met behulp van deze leidraad kunnen pensioenadviseurs de werkge-ver/sociale partners op een verantwoorde ma nier door de transitie leiden en hen in staat stellen adequate besluiten te nemen over ingrijpende keuzes. Ook bij een keuze voor eerbiedigende werking kunnen pensioenadviseurs niet volstaan met uitleg over de voor- en nadelen van eerbiedigende werking alleen; het is verplicht om de keuzes specifiek te benoemen, toege spitst op de individuele situatie van de werkgever. Daarbij dienen volgens AFM-leidraad ook de financiële lasten en gevolgen van het al dan niet gebruik maken van de eerbiedigende werking in kaart te worden gebracht.

‘Wel of niet gaan voor eerbiedigende werking’

Stappenplan

Pensioenadvisering in de transitie naar het nieuwe stelsel vraagt om grote kennis van de nieuwe regeling en bekwaamheid in pensioenadvisering. Om adviseurs op dit vlak te ondersteunen, organiseert Adfiz dit najaar diverse opleidings dagen rondom de Wet toekomst pensioenen. De opleidingsdag biedt deelnemers praktische handvatten om op kantoorniveau de organisatie van het transitietraject binnen de eigen pensioenportefeuille aan te pakken. Zo gaan deelnemers aan de slag met het aanpassen en vormgeven van pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wet toekomst pensioenen. Dit doen zij aan de hand van een stappenplan dat Adfiz heeft laten ontwikkelen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: het zorgdragen voor een evenwichtige transitie, het vormgeven van een adequate compensatie, het opstellen van een transitieplan volgens wettelijke eisen, het begeleiden van het arbeidsvoorwaardelijke traject om wijzigingen door te voeren en de nieuwe eisen ten aanzien van het nabestaandenpensioen.

Reactie toevoegen

 
ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...