Advocaat schond gedragsregels in letselschadezaak

letselschade rolstoel via Pixabay

Het Gerechtshof Den Haag laat een advocaat een deel van zijn honorarium terugbetalen aan een letselschadeslachtoffer. Dit wegens overtreding van de gedragsregels voor advocaten.

Het hof: "In deze procedure staat als niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken vast, dat [maat 1] regel 26 van de Gedragsregels heeft geschonden toen hij de opdracht van [appellant] in de letselzaak aannam. Hij heeft immers wel een toevoeging aangevraagd, maar niet, althans niet op de wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat verwacht zou mogen worden, met [appellant] besproken wat de financiële consequenties zouden zijn (te weten: in beginsel overeengekomen uurtarief maal gewerkt aantal uren) als de toevoeging in de letselzaak, zoals was te voorzien, zou worden ingetrokken.

"Ook indien het hof er veronderstellenderwijze ([appellant] heeft dit immers weersproken) van uitgaat dat het [appellant] zelf is geweest die een no cure / no pay-afspraak, dan wel afspraak die de beloning afhankelijk maakt van het resultaat, heeft voorgesteld, had van [maat 1] verwacht mogen worden dat hij [appellant] erop zou wijzen, dat een dergelijke afspraak volgens de Gedragsregels niet is toegestaan. [Maat 1] had [appellant] er in dat geval op moeten wijzen dat binnen de advocatuur ook voor letselzaken indertijd gebruikelijk was dat een redelijke beloning wordt vastgesteld aan de hand van de aan de zaak bestede tijd op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief, vermeerderd met verschotten en BTW.

"Daaraan doet niet af dat later – binnen strikte kaders, waaraan de onderhavige casus overigens niet voldoet – is geëxperimenteerd met no cure / no pay-afspraken binnen de advocatuur. Van een advocaat mag immers worden verwacht dat hij – niet alleen met betrekking tot de zaak die de advocaat voor zijn cliënt behandelt, maar ook bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht – waakt over de belangen van zijn cliënt. Hieraan kan niet afdoen dat [appellant] – volgens [geïntimeerden] – strijdbaar, weerbaar en vasthoudend was. [Maat 1] is derhalve tekortgeschoten in zijn precontractuele verplichtingen jegens [appellant]. [Appellant] heeft als gevolg hiervan schade geleden: het is immers alleszins aannemelijk dat [appellant] – als hij van de Gedragsregels had geweten – niet zou hebben ingestemd met de honorariumovereenkomst, maar zou hebben geopteerd voor de binnen de advocatuur gebruikelijke wijze van belonen. Het overeengekomen bedrag is weliswaar een rond bedrag en dus in die zin niet gelijk te stellen met een percentage van het resultaat, maar gezien de voorgeschiedenis moet worden geconcludeerd dat de hoogte ervan wel degelijk is terug te voeren tot een percentage, althans een relatie heeft met het resultaat, en daarom niet verenigbaar met de Gedragsregels. Dit klemt te meer, wanneer in aanmerking wordt genomen dat de zaak toen [maat 1] deze op zich nam al dertien jaar liep, er al een aanbod van circa 900.000 euro van de verzekeraar op tafel lag en het dossier al compleet was, zodat te voorzien was dat het aantal uren dat [maat 1] nog aan het dossier zou moeten besteden beperkt was."

De advocaat moet bijna 60.000 euro terugbetalen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Snellere afhandeling letselschade vraagt om vertrouwen en empathie

Snellere afhandeling letselschade vraagt om vertrouwen en empathie

Systeemverandering alleen is niet genoeg om de afhandeling van slepende letselschadezaken te versnellen, ook zijn aan beide kanten meer personen gewenst die bereid...

Verzekeraars: fundamentele hervorming systeem letselschade noodzakelijk

Verzekeraars: fundamentele hervorming systeem letselschade noodzakelijk

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar langlopende letselschadezaken toont volgens het Verbond van Verzekeraars aan dat het huidige systeem fundamenteel...

Afhandeling letselschade: Kamerleden blijven minister vuur aan schenen leggen

Afhandeling letselschade: Kamerleden blijven minister vuur aan schenen leggen

Kamerleden Van Nispen, Van Toorenburg en Kuiken blijven druk op minister Dekker uitoefenen om de afhandeling van letselschade door verzekeraars te versnellen. Dit...

Verzekeraars komen met speciale aanpak langlopende letselschadezaken

Verzekeraars komen met speciale aanpak langlopende letselschadezaken

Met een speciale aanpak maken verzekeraars meer werk van langlopende letselschadezaken. De zaken die al langer dan vijf jaar lopen, krijgen prioriteit in de aanpak....

Verbond: laat letselcommissie langlopende zaken versneld afhandelen

Verbond: laat letselcommissie langlopende zaken versneld afhandelen

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor het oprichten van een onafhankelijke letselcommissie om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen. Het Verbond...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Adviseur mocht om taxatie vragen

Adviseur mocht om taxatie vragen

(Kifid-uitspraak GC 2020-653) Consumenten hebben na advies en bemiddeling van de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank. Een aantal jaar later...

Kifid laat adviseur schade vergoeden en advieskosten terugstorten

Kifid laat adviseur schade vergoeden en advieskosten terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2020-647) Consument is door Euro FD geadviseerd over de afkoop van drie lijfrente opbouwrekeningen. Als consument op de hoogte was geweest van...

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Van een assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van het vervallen...