Advocaat schond gedragsregels in letselschadezaak

letselschade rolstoel via Pixabay

Het Gerechtshof Den Haag laat een advocaat een deel van zijn honorarium terugbetalen aan een letselschadeslachtoffer. Dit wegens overtreding van de gedragsregels voor advocaten.

Het hof: "In deze procedure staat als niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken vast, dat [maat 1] regel 26 van de Gedragsregels heeft geschonden toen hij de opdracht van [appellant] in de letselzaak aannam. Hij heeft immers wel een toevoeging aangevraagd, maar niet, althans niet op de wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat verwacht zou mogen worden, met [appellant] besproken wat de financiële consequenties zouden zijn (te weten: in beginsel overeengekomen uurtarief maal gewerkt aantal uren) als de toevoeging in de letselzaak, zoals was te voorzien, zou worden ingetrokken.

"Ook indien het hof er veronderstellenderwijze ([appellant] heeft dit immers weersproken) van uitgaat dat het [appellant] zelf is geweest die een no cure / no pay-afspraak, dan wel afspraak die de beloning afhankelijk maakt van het resultaat, heeft voorgesteld, had van [maat 1] verwacht mogen worden dat hij [appellant] erop zou wijzen, dat een dergelijke afspraak volgens de Gedragsregels niet is toegestaan. [Maat 1] had [appellant] er in dat geval op moeten wijzen dat binnen de advocatuur ook voor letselzaken indertijd gebruikelijk was dat een redelijke beloning wordt vastgesteld aan de hand van de aan de zaak bestede tijd op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief, vermeerderd met verschotten en BTW.

"Daaraan doet niet af dat later – binnen strikte kaders, waaraan de onderhavige casus overigens niet voldoet – is geëxperimenteerd met no cure / no pay-afspraken binnen de advocatuur. Van een advocaat mag immers worden verwacht dat hij – niet alleen met betrekking tot de zaak die de advocaat voor zijn cliënt behandelt, maar ook bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht – waakt over de belangen van zijn cliënt. Hieraan kan niet afdoen dat [appellant] – volgens [geïntimeerden] – strijdbaar, weerbaar en vasthoudend was. [Maat 1] is derhalve tekortgeschoten in zijn precontractuele verplichtingen jegens [appellant]. [Appellant] heeft als gevolg hiervan schade geleden: het is immers alleszins aannemelijk dat [appellant] – als hij van de Gedragsregels had geweten – niet zou hebben ingestemd met de honorariumovereenkomst, maar zou hebben geopteerd voor de binnen de advocatuur gebruikelijke wijze van belonen. Het overeengekomen bedrag is weliswaar een rond bedrag en dus in die zin niet gelijk te stellen met een percentage van het resultaat, maar gezien de voorgeschiedenis moet worden geconcludeerd dat de hoogte ervan wel degelijk is terug te voeren tot een percentage, althans een relatie heeft met het resultaat, en daarom niet verenigbaar met de Gedragsregels. Dit klemt te meer, wanneer in aanmerking wordt genomen dat de zaak toen [maat 1] deze op zich nam al dertien jaar liep, er al een aanbod van circa 900.000 euro van de verzekeraar op tafel lag en het dossier al compleet was, zodat te voorzien was dat het aantal uren dat [maat 1] nog aan het dossier zou moeten besteden beperkt was."

De advocaat moet bijna 60.000 euro terugbetalen.

Reactie toevoegen

 
Tussenpersoon hoefde niet te wijzen op 'nieuwe' clausule

Tussenpersoon hoefde niet te wijzen op 'nieuwe' clausule

(Rechtspraak) Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon kan, in voorkomend geval, worden verwacht dat hij de opdrachtgever waarschuwt voor wijziging...

Klager vordert vergeefs 51.250 euro overwaarde

Klager vordert vergeefs 51.250 euro overwaarde

(Kifid-uitspraak GC 2022-0772) De consument was in de veronderstelling dat hij in 2008 mede eigenaar is geworden van de woning van zijn toenmalige partner. Bij de...

Kifid laat opleiding klant meespelen in zorgvuldigheid die adviseur moet betrachten

Kifid laat opleiding klant meespelen in zorgvuldigheid die adviseur moet betrachten

De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding van de consument(en)....

Adviseur kon niet eerder weten dat aanvraag zou worden afgewezen

Adviseur kon niet eerder weten dat aanvraag zou worden afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0730) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de bank afgewezen. De consumenten stellen dat de adviseur eerder in de aanvraagprocedure...

Consument die volledig advies wil moet vragen om financiële planning

Consument die volledig advies wil moet vragen om financiële planning

(Kifid-uitspraak GC 2022-0717) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur een onvolledig en onjuist hypotheekadvies heeft gegeven nu vlak voor...

CvB Kifid: adviseur had toch moeten wijzen op asbestrisico

CvB Kifid: adviseur had toch moeten wijzen op asbestrisico

(Kifid-uitspraak CvB 2022-0016) Anders dan de Geschillencommissie, is de Commissie van Beroep van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de consument ervoor gekozen...

Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0629) Kifid geeft de consumenten die 144 mille van hun hypotheekadviseur eisten geen gelijk. De adviseur is bij de indicatieve berekeningen...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op muntenverzameling

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op muntenverzameling

(Rechtspraak) Verzekerde is het slachtoffer van een roofoverval waarbij zijn muntenverzameling gestolen is. De verzekeraar keert op grond van de inboedelverzekering...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...