"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus de minister in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de Kaderwetevaluaties AFM en DNB 2016-2020.

Kaag: “Mijn ministerie voert blijvend het gesprek met de toezichthouders om voldoende inzichtelijk te krijgen waarom de toezichtkosten gestegen zijn, of het noodzakelijk is dat de kosten stijgen en wat hiervan de onderbouwing is. Een voorbeeld ter illustratie: bij de constatering in de zbo-begroting 2022 dat de toezichtkosten voor de cryptosector hoger zijn dan in 2021 was begroot, heeft DNB desgevraagd inzicht gegeven in hoe de toezichtkosten zijn opgebouwd en specifiek waar de stijging uit bestaat. Mijn ministerie is hierover veelvuldig in gesprek geweest en blijvend in gesprek met DNB. Daarnaast maakt de AFM in de publieke kostenvisualisatie ‘Onze kosten in perspectief’ inzichtelijk hoe de kosten van de AFM zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld, onder meer als gevolg van de toename aan taken. Daarin maakt de AFM ook duidelijk welke externe ontwikkelingen en interne keuzes aan de ontwikkeling van de kosten ten grondslag liggen.”

Financieel toezicht adequaat

De minister verder: “De rapporten bevestigen mijn beeld dat het financieel toezicht in Nederland adequaat functioneert. De onderzoekers concluderen dat DNB en de AFM in de onderzochte periode, die zich laat kenmerken door grote dynamiek en waarin de toezichthouders belangrijke nieuwe taken hebben gekregen, hun zbo taken op een goed niveau uitgeoefend hebben. DNB en de AFM hebben in deze periode volgens de onderzoekers een ontwikkeling doorgemaakt die tot verbeteringen heeft geleid. Deze verbeteringen zien zowel op de vormgeving en het functioneren van de eigen organisatie als ook op de invulling van de zbo-taken en het functioneren van de driehoek opdrachtgever-eigenaar-opdrachtnemer. Ik herken en deel dit beeld en zie, ook buiten deze Kaderwetevaluaties, geen aanleiding om breder onderzoek naar de vormgeving van financieel toezicht in Nederland te starten.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 6 april 2022

Ook naar de pensioenpotten gekeken?

Maak de AFM eerlijker   en toekomstbestendig

Maak de AFM eerlijker en toekomstbestendig

In de financiële wereld heeft de AFM als toezichthouder een behoorlijk dikke vinger in de pap. De afgelopen jaren was er veel spanning tussen de markt enerzijds...

Transparanter toezicht zorgvuldiger ingebed

Transparanter toezicht zorgvuldiger ingebed

Het ministerie van Financiën heeft woensdag het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële...

Consultatie transparanter toezicht

Consultatie transparanter toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën start een internetconsultatie van het concept wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten....

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat aan VVP schrijft heel goed te kunnen begrijpen dat 80 procent...

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2015 van de AFM zei bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven ruimte te zien voor verdere verbeteringen. "De AFM ziet...

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan ook leiden tot daling van vertrouwen in de toezichthouder. Empirisch onderzoek naar de effecten van transparantie op vertrouwen is daarom...

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, het versterken van toezicht door investeringen in technologieën en methodieken en het vergroten...

Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

"De groep adviseurs en bemiddelaars, met vaak kleine bedrijven, dragen behoorlijk bij aan de totale kosten van de AFM. Hoeveel is de bijdrage van deze groep...

Verbond: breng claimstichtingen onder toezicht

Verbond: breng claimstichtingen onder toezicht

Het Verbond van Verzekeraars meent dat de stichting Beerputpensioen "buitensporige beloftes doet over mogelijke opbrengsten" en hiervoor "al bij aanvang...

CFD en odin: "verlaag assurantiebelasting en bijdrage toezicht"

CFD en odin: "verlaag assurantiebelasting en bijdrage toezicht"

Verlaag de assurantiebelasting en verlaag de bijdrage die financieel adviseurs betalen aan de kosten van het toezicht. Daarvoor pleiten CFD en Stichting Odin in...