Geen experiment eerder inzetten no-riskpolis

Karien van Gennip 2022

Minister Van Gennip ziet af van een experiment met het eerder inzetten van de no-riskpolis tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Met het experiment zou de hypothese onderzocht worden dat door het eerder verstrekken van de no-riskpolis meer werkgevers bereid zijn om werknemers in dienst te nemen die tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte in het tweede spoor re-integreren.

De minister: “Een vergelijkbaar experiment met het eerder inzetten van de no-riskpolis bij Ziektewet-gerechtigden in 2017 bleek niet effectief te zijn; deze doelgroep kwam met dit experiment niet vaker en ook niet duurzamer aan het werk.  Daarnaast vergt een experiment met de doelgroep die tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte privaat begeleid wordt een nieuw (veelal handmatig) proces bij UWV. Zo’n experiment doet een groot beroep op de professionals bij UWV. Daar is de capaciteit beperkt, omdat momenteel volop wordt ingezet op de maatregelen om de mismatch tussen vraag en aanbod van de sociaal-medische beoordelingen te verkleinen. Wetende dat eerdere experimenten met dit instrument niet altijd effectiviteit konden aantonen en gegeven het beslag op de uitvoering, kies ik er voor om dit specifieke experiment niet te starten.”

Bijstand

Minister Schouten ondertussen maakt geen haast met een pilot hoeveel langdurig bijstandsgerechtigden door een no-riskstatus extra aan het werk komen en hierdoor (duurzaam) uitstromen uit de bijstand. Schouten: “Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de no-riskpolis voor bepaalde groepen en onder specifieke omstandigheden kan helpen op de weg naar werk(behoud). De no-riskpolis hoeft echter niet per sé doorslaggevend te zijn in de afweging van werkgevers om iemand in dienst te nemen. Een pilot kan meer zicht bieden of een no-riskpolis voor deze specifieke groep werkt; hoeveel langdurig bijstandsgerechtigden komen door een no-riskstatus extra aan het werk en stromen daardoor (duurzaam) uit de bijstand.

“Mijn conclusie is dat het opzetten van een goede pilot nog veel uitwerking vergt. Hierover is verder overleg nodig met UWV en gemeenten die aan de pilot willen deelnemen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Opt-out staat los van capaciteitsprobleem UWV

Opt-out staat los van capaciteitsprobleem UWV

“Ik hecht er waarde aan te vermelden dat de reden voor een opt-out niet gelegen is in het verminderen van de te verrichten werkzaamheden voor UWV.” Aldus...

"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

RADI AOV gaat een kennisdocument opstellen over de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet op inzet. “Daarin”, aldus RADI AOV, “worden...

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

UWV heeft niet genoeg verzekeringsartsen om vast te stellen of er sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor, aldus de Algemene Rekenkamer in haar...

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Een UWV-analyse laat zien dat er de afgelopen vijf jaar (van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022) zowel bij de ZW als bij de WGA geen grote verschuivingen zijn...

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Bij een opt-out bij de verplichte AOV voor zelfstandigen is er een reëel risico op averechtse risicoselectie. Dat stelt SEO in onderzoek naar de gevolgen van...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

De regeling die 15.000 euro toekent aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten geldt niet mensen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat blijkt...

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor COVID-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-COVID klachten al twee jaar ziek...

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

De tijdelijke maatregel niet terugvorderen (onder voorwaarden) van WIA-voorschotten wordt met één jaar en tot eind 2024 verlengd. Het streven is om...

UWV bezorgd over beëindigen STAP-budget

UWV bezorgd over beëindigen STAP-budget

UWV is bezorgd over de verdere mogelijkheden voor iedereen om zich te blijven scholen om verder te komen op de arbeidsmarkt. Uit de voorjaarsnota blijkt dat het...