Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

Wouter Koolmees 2017

De schadelastbeheersing door private verzekeraars bij de WIA-uitvoering was de afgelopen tien jaar vooral passief. Dat constateert onderzoek in opdracht van minister Koolmees. De onderzoekers constateren een omslag richting actieve schadelastbeheersing, waarvan Koolmees schrijft te hopen dat deze doorzet in het belang van het hybride stelsel.

De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en de Ziektewet (ZW) kennen met betrekking tot de financiering en uitvoering een hybride stelsel. Dit betekent dat werkgevers voor zowel de WGA en de ZW de keuze hebben om zich via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) publiek te verzekeren of om eigenrisicodrager te zijn. Eigenrisicodragers hebben daarbij de mogelijkheid om zich via een private verzekeraar voor hun ZW- en of WGA-lasten te verzekeren.

Bij de vormgeving van het hybride stelsel was het de verwachting dat de werkgever en zijn verzekeraar geprikkeld zouden worden tot optimale inzet op preventie en re-integratie. Het hybride stelsel zou eraan moeten bijdragen dat verschillende partijen, UWV en private verzekeraars, elkaar scherp houden en zo bijdragen aan zo effectief mogelijke re-integratie en activering.

Tot nog toe was er weinig inzicht in de activiteiten die private verzekeraars ondernemen. Ook kwantitatief onderzoek laat tot nu toe geen verschil in WGA-instroom zien tussen private en publieke verzekeraars. Minister Koolmees heeft daarom een onderzoek onder private verzekeraars laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de activiteiten die zij ondernemen. Hieruit blijkt dat private verzekeraars steeds meer actief inzetten op het verkleinen van hun schadelast. Deze aanpak is echter relatief nieuw, waardoor WGA-verzekeraars nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van producten en activiteiten om hun schadelast te verkleinen.

Tot nu toe was de schadelastbeheersing eerder passief. Een voorbeeld van passieve schadelastbeheersing is het gebruik van premies en premiedifferentiatie om de verzekerde werkgevers te stimuleren tot schadelastbeheersing. Actieve schadelastbeheersing betekent dat de verzekeraars zelf actief aan de slag gaan om de schadelast bij verzekerden te verminderen. Er zijn verschillende vormen van actieve schadelastbeheersing zoals preventie en re-integratie, maar ook het monitoren of een werknemer nog in de juiste uitkering zit en een herbeoordeling aanvragen op het moment dat dit niet meer het geval is.

Koolmees: "Het valt me op dat private verzekeraars gedurende de eerste tien jaar na invoering van de WIA vooral kozen voor een strategie van passieve schadelastbeheersing. Inmiddels richten zij zich in toenemende mate op kosteneffectieve dienstverlening om de financiële risico’s van WGA in- en uitstroom te beheersen. Sommigen zijn daar verder mee dan anderen, maar allemaal hanteren ze vormen van actieve schadelastbeheersing. Ik juich deze ontwikkeling toe.

"Ik vind het van belang dat verzekeraars samen met de door hen verzekerde werkgevers aan de slag gaan om in de eerste plaats te voorkomen dat mensen in ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat niet is gelukt hen helpen om weer te re-integreren. Verzekeraars kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door innovatieve producten en methoden te ontwikkelen en te testen. Daarmee kunnen verzekeraars een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat mij betreft hoort een stevige bijdrage aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid ook bij de positie die verzekeraars op de hybride markt hebben. Gelukkig blijkt uit gesprekken met WGA-verzekeraars ook bereidheid om die bijdrage te leveren. Ik zie in de openheid die de WGA-verzekeraars hebben gegeven om dit onderzoek uit te voeren ook een eerste stap. Ik wil graag met verzekeraars inzetten op voortdurende innovatie.

"Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat verzekeraars nauwelijks onderzoek doen naar de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie. Dat vind ik wel zorgelijk. Ik wil dan ook graag met private verzekeraars praten over wat zij nodig hebben om de extra stap te zetten om de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie in kaart te brengen en te verbeteren.

"Ik wil de ontwikkelingen in het hybride speelveld graag blijven monitoren en daarom wil ik over drie jaar een nieuw onderzoek naar de hybride markt doen. Dan moeten de resultaten van de ontwikkeling richting actieve schadelastbeheersing blijken."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eindevaluatie fileert Participatiewet

Eindevaluatie fileert Participatiewet

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden,...

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland....

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben eerder deze week de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden...

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel...

Toeslagenproblematiek slechts beperkt op te lossen binnen huidige stelsel

Toeslagenproblematiek slechts beperkt op te lossen binnen huidige stelsel

Binnen het bestaande toeslagenstelsel zijn aanpassingen mogelijk. Echter, een hoofdconclusie van het onderzoek naar maatregelen binnen het bestaande stelsel is...

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO maandag bij...

Verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

Verplicht einde aan 'slapend dienstverband'

De Hoge Raad heeft vrijdag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. De...

Wijzigingen voor gelijker speelveld hybride markt

Wijzigingen voor gelijker speelveld hybride markt

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen die moet leiden tot een meer gelijk speelveld...

Geldwijzer Nabestaanden

Geldwijzer Nabestaanden

Nibud, SVB en Pensioenfederatie hebben samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl gelanceerd. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële...

Consultatie SLIM-regeling gestart

Consultatie SLIM-regeling gestart

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM), die overigens ook geldt voor...