Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Rechtershamer via Pixabay

Op een assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd. "Ik meen dat een assurantieportefeuille als zodanig niet kwalificeert als een goed en – voor zover nog relevant – ook niet (goederenrechtelijk) overdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 lid 3 BW en daarmee evenmin verpandbaar", aldus de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De uitspraak is in een zaak tussen de curator van een failliete VOF en ING Bank. De laatste vorderde een verklaring voor recht dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de assurantieportefeuille van de inmiddels failliete vennootschap. onder firma [de vennootschap] V.O.F. (hierna: de vennootschap). De curator in het faillissement van de vennootschap stelt zich (onder meer) op het standpunt dat het vestigen van een pandrecht op een assurantieportefeuille als geheel naar huidig recht niet mogelijk is.

De Procureur-Generaal: "Er bestaat veel onduidelijkheid en verdeeldheid over de mogelijkheid tot verpanding van een assurantieportefeuille als zodanig. Mijns inziens kan een assurantieportefeuille niet worden gekwalificeerd als een goed, maar is een dergelijke portefeuille een samenstel van verschillende elementen (goederen en niet-goederen). Hierbij weegt zwaar dat een assurantieportefeuille geen vastomlijnd begrip is en dat er vele opvattingen bestaan over welke elementen hier onder vallen. Op een dergelijk niet-afgebakend samenstel van goederen en niet-goederen kan geen pandrecht worden gevestigd.

"Voor zover een assurantieportefeuille als zodanig wel zou kunnen worden gekwalificeerd als een subjectief vermogensrecht en daarmee als een goed, meen ik dat dit vermogensrecht niet goederenrechtelijk overdraagbaar (en daarmee verpandbaar) is ex artikel 3:83 lid 3 BW. Artikel 4:103 lid 4 Wft biedt hiervoor niet de vereiste wettelijke grondslag, nu deze bepaling slechts ziet op de benodigde toestemming van de verzekeraar voor – ten hoogste – de verbintenisrechtelijke overgang van de assurantieportefeuille van de ene assurantietussenpersoon naar de andere. Ik zie in dit verband geen grond voor het loslaten dan wel oprekken van het in artikel 3:83 lid 3 BW bepaalde.

"Onduidelijkheden die bestaan omtrent de wijze van vestiging van een pandrecht op de assurantieportefeuille als geheel en de executie van een dergelijk pandrecht, dragen bij aan deze opvatting.

"Dat het voor de praktijk wenselijk is dat een assurantieportefeuille in zijn geheel kan worden verpand, dient mijns inziens weinig gewicht in de schaal te leggen. Het zou ook praktisch zijn voor vele andere ondernemers als zij hun onderneming als zodanig in haar geheel zouden kunnen verpanden. Bovendien kunnen bij die wenselijkheid vraagtekens worden gezet in het licht van de praktische bezwaren ten aanzien van de executie van een pandrecht op een assurantieportefeuille. Ten slotte heeft (en houdt) een assurantietussenpersoon de mogelijkheid om (enkele van) de elementen uit zijn assurantieportefeuille (zoals vorderingen) afzonderlijk te verpanden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....

Importeur vuurwerk ziet sterretjes bij rechtbank: productaansprakelijk

Importeur vuurwerk ziet sterretjes bij rechtbank: productaansprakelijk

Een slachtoffer van vuurwerk heeft met succes de importeur aangesproken. De Rechtbank Oost-Brabant in een bodemprocedure: "Het feit dat de vuurpijl op normale wijze...

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

De Rechtbank Rotterdam heeft Allianz Nederland veroordeeld tot nakoming van de AOV en betaling van de ten onrechte niet uitbetaalde verzekeringsuitkeringen. Allianz...

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Allianz en ASR zijn in hoger beroep veroordeeld tot onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 van de door appellant tot 1 januari 2001 opgebouwde pensioenaanspraken...

Lelijk gebeten door Cobra 6...

Lelijk gebeten door Cobra 6...

Onvoorzichtig gedrag, ook al is dit mogelijk ingegeven door drankgebruik, maakt dat een man goeddeels zelf verantwoordelijk is voor het zware letsel aan zijn hand...

Betalingsachterstand haalt leaserijder in

Betalingsachterstand haalt leaserijder in

De enkele omstandigheid dat de vooraankondiging de consument niet heeft bereikt, maakt op zichzelf niet dat de negatieve kredietregistratie moet worden verwijderd....

Schade steekincident valt onder AVP

Schade steekincident valt onder AVP

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat Univé Schade anders dan de lagere rechter uitkeren op de AVP wegens een steekincident. Een 13-jarige jongen stak 13-jarige...

Wettelijk bewijsvermoeden

Wettelijk bewijsvermoeden

In Nederland geldt de regel 'wie stelt, bewijst'. Op deze regel is een uitzondering gemaakt voor schade als gevolg van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld....

Werkgever gevallen pizzabezorgster onderuit op gladde banden

Werkgever gevallen pizzabezorgster onderuit op gladde banden

Het komt de werkgever duur te staan dat hij niet hard kan maken dat de banden van de scooter waarmee een bezorgster onderuit ging niet glad waren. De Rechtbank Midden-Nederland...