Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Pizza via Pixabay 2

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel 7:611 BW) en diens (AVB-)verzekeraar (op grond van artikel 7:954 BW) aan.

Het Gerechthof Arnhem-Leeuwarden laat – anders dan eerder de kantonrechter - in het midden of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook als daarvan geen sprake is, is de pizzeria volgens het hof aansprakelijk op grond van artikel 7:658 lid 4 BW.

Op werkgerelateerde verkeersongevallen artikel 7:658 BW van toepassing. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en deugdelijkheid van een aan de werknemer ter beschikking gesteld voertuig en dient ook aandacht te hebben voor onderricht, instructies en voorschriften die de veiligheid van de werknemer in het wegverkeer kunnen bevorderen.

Het hof: “Allereerst was de aan [appellant] beschikbaar gestelde auto ten tijde van het ongeval vijftien jaar oud. Ook als, zoals Mussie c.s. stellen, de auto een geldige APK had en bij een garage in onderhoud was, volgt daaruit nog niet dat de auto ten tijde van het ongeval in goede staat verkeerde. Mussie c.s. hebben dat niet onderbouwd, bijvoorbeeld door aan te geven wanneer er voor het laatst onderhoud aan de auto was verricht en was vastgesteld of voor de veiligheid essentiële onderdelen van de auto, zoals de banden, de remmen en de stuurinrichting nog voldeden. In dit verband merkt het hof op dat alleszins denkbaar is dat bijvoorbeeld de banden van een oude en veel gebruikte auto slijtage kunnen vertonen, te glad worden. Ook is na het ongeval geen technisch onderzoek aan de auto verricht."

“Rustig rijden, niet met chicks appen”

Het hof vervolgt: “Bovendien was [appellant] een jonge bestuurder. Mussie c.s. hebben zelf, in het kader van hun hierna te bespreken beroep op opzet of bewuste roekeloosheid, het nodige aangevoerd over zijn rijstijl. Gelet daarop lag het op de weg van Mussie c.s. om [appellant] indringend te instrueren zich aan de verkeersregels te houden (bijvoorbeeld betreffende de maximumsnelheid en het niet gebruiken van de mobiele telefoon achter het stuur). Dat Mussie c.s. dat hebben gedaan, is onvoldoende onderbouwd. Uit hun stellingen en uit wat [appellant] zelf daarover bij gelegenheid van de mondelinge behandeling bij het hof heeft verklaard, volgt dat Mussie c.s. [appellant] hooguit in zeer algemene bewoordingen - “rij voorzichtig”- hebben gewaarschuwd, niet dat zij dat specifiek en indringend hebben gedaan (bijvoorbeeld door [appellant] te wijzen op de gevaren van bepaald gedrag en op de consequenties voor de continuering van zijn werkzaamheden indien hij de instructies in de wind zou slaan). Uit de Whats-Appconversatie tussen [appellant] en [geïntimeerde3] rond het tijdstip van het ongeval volgt dat [geïntimeerde3] met [appellant] appt terwijl [appellant] onderweg is en achter het stuur zit. Hij appt [appellant] dan om 19.51 uur weliswaar “rustig rijden nirt met chicks appen”, maar dat bericht kan, gelet op de hiervoor vermelde context, niet worden gezien als een serieuze instructie om niet achter het stuur te appen, nog daargelaten dat dat bericht is verstuurd ná het ongeval.”

Spiegelbeelddekking

De verzekeraar (De Goudse) beroept zich met succes op een uitsluiting van het motorrijtuigrisico in de polisvoorwaarden. Aan de vereisten voor een geslaagd beroep op de zogenaamde spiegelbeelddekking is niet voldaan.

Het hof: “Het is gebruikelijk dat op een AVB het motorrijtuigrisico is uitgesloten. Dat risico vormt voor de AVB een hoog risico en bovendien zijn er specifieke verzekeringen met een andere premiestelling zoals de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM) en de WLM, de Werk- en/of Landbouwmaterieelverzekering, die dit risico dekken.

“Wanneer een AVB en een WAM zijn afgesloten, wordt ten aanzien van het motorrijtuigrisico aangenomen dat er in beginsel sprake moet zijn van een ‘spiegelbeelddekking’, in die zin dat de dekking van het risico op de ene polis (de WAM) het spiegelbeeld vormt van de uitsluiting op de andere polis (de AVB), zodanig dat van samenloop geen sprake is. Het risico is slechts onder één verzekering gedekt.

“Het kan voorkomen dat sprake is van een lacune in de dekking van het motorrijtuigenrisico. Dat is het geval wanneer de uitsluiting in de AVB ruimer is dan de dekking onder de WAM. In de rechtspraak is deze lacune in de dekking enkele malen onwenselijk geacht. In die zaken werd geoordeeld dat de verzekeringnemer die zowel een WAM als een AVB had afgesloten, er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het motorrijtuigenrisico ten minste onder één van deze verzekeringen was gedekt. In een poging om spiegelbeelddekking te creëren, werd de motorrijtuigenuitsluiting in deze zaken uitgelegd aan de hand van het doel en strekking van de motorrijtuigenuitsluiting in de AVB10. De toepassing van het leerstuk van de spiegelbeelddekking brengt in die gevallen mee dat in gevallen waarin de verzekeringnemer gerechtvaardigd op dekking heeft vertrouwd, het (niet onder een WAM gedekte) motorrijtuigenrisico toch onder de dekking van de AVB wordt gebracht, ondanks dat dit risico naar de objectieve bewoordingen van de AVB is uitgesloten van dekking.

“Voor een beroep op de spiegelbeelddekking is dus wel vereist dat de verzekeringnemer - Mussie c.s. - er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat het motorrijtuigenrisico onder de dekking van de AVB viel. [appellant] heeft onvoldoende onderbouwd dat in dit geval aan dat vereiste is voldaan.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Fraudeur harkte 137.500 aan verzekeringspenningen binnen

Fraudeur harkte 137.500 aan verzekeringspenningen binnen

(Rechtspraak) De Rechtbank Overijssel heeft een man wegens verzekeringsfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...