Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtershamer 2 via Pixabay

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet kan worden teruggekomen op de erkenning van aansprakelijkheid.

De rechtbank: "Uit de jurisprudentie en wel met name uit het arrest van de Hoge Raad van 10 januari 1992, (ECLI:NL:HR:1992:ZC0470) en uit het arrest van de Hoge Raad van 20 april 2018 (ECLI:NL:HR: 2018:646), in welk arrest de Hoge Raad het eerdere arrest van het Hof Den Haag bekrachtigde van 13 december 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016: 3604), volgt dat het een aansprakelijkheidsverzekeraar in beginsel niet vrij staat om terug te komen van een jegens een derde gedane erkenning dat zijn verzekerde jegens die derde aansprakelijk is. Zo is - wanneer een verzekeraar tot de erkenning van aansprakelijkheid is gekomen op grond van een rapport van een door hem ingeschakelde deskundige - daarvoor de enkele omstandigheid dat nadien een andere deskundige een andere visie omtrent de aansprakelijkheid geeft of het eerdere onderzoek als ondeugdelijk aanmerkt, niet voldoende, aangezien de omstandigheid dat het rapport van de deskundige achteraf onjuist of ondeugdelijk wordt bevonden, krachtens de in het verkeer geldende opvattingen in de verhouding tot de derde voor rekening van de verzekeraar en diens verzekerde behoort te komen (zie Hoge Raad 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0470, NJ 1992/606 en HR 19-09-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8270, NJ 2003/619).

"Een verzekeraar is niet aan haar erkenning gebonden als komt vast te staan dat zij tot die erkenning is gekomen onder invloed van bedrog (artikel 3:44 BW), aangezien het dan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat hij aan zijn erkenning wordt gehouden (zie Gerechtshof Den Haag 29 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2546)..

"Dat van bedrog sprake zou zijn, is niet gesteld door Allianz c.s. noch anderszins gebleken.

Feitelijke toedracht

"Allianz c.s. heeft gesteld dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn wanneer zij aan haar erkenningen wordt gehouden omdat de feitelijke toedracht van het ongeval anders lag dan waarvan werd uitgegaan ten tijde van de erkenning. Het is denkbaar dat meerdere partijen verkeersfouten hebben gemaakt die hebben bijgedragen aan het ongeval. Allianz c.s. heeft te weinig aangevoerd om de door haar gestelde andere feitelijke toedracht - die ertoe zou leiden dat de schuld geheel bij [naam01] ligt - aannemelijk te maken, laat staan te bewijzen.

"De rechtbank volgt Allianz dus niet in haar redenering dat duidelijk is dat de feitelijke toedracht anders was en dat het daarmee naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn wanneer zij aan haar erkenning(en) wordt gehouden.

"Los daarvan is het volgende van belang. Zelfs als er inmiddels een andere feitelijke toedracht van het ongeval zou vast staan dan de toedracht die ten grondslag lag aan de erkenningen dan is dit op zichzelf onvoldoende reden om Allianz toe te staan om terug te komen op erkenning van die aansprakelijkheid. De onjuiste voorstelling van de toedracht komt dan, naar verkeersopvattingen, in de verhouding tot AMS voor rekening en risico van Allianz. Het betreft hier een rechtsverhouding tussen aan beide kanten professionele WAM-verzekeraars, in een situatie waarin vanaf het begin onduidelijkheid bestond over de toedracht. Eventuele vergissingen aan de kant van Allianz ter zake erkenning van aansprakelijkheid dienen voor haar rekening als professioneel WAM-verzekeraar te blijven, zeker nu geen sprake is geweest van een overhaaste beslissing en bedrog zoals gezegd niet aan de orde is."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...