Passend advies leidt niet per definitie tot goedkoopste hypotheek

Kifid LOGO 2017

Passend advies leidt niet per definitie tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie, aldus Uitspraak 2017-543 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2006 een hypothecaire geldlening ad € 213.600 gesloten bij Oosteroever Hypotheken. De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten: een levenhypotheek van € 100.000, in combinatie met een beleggingsverzekering bij Reaal Levensverzekering, een aflossingsvrije hypotheek van € 80.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 15.600 en een annuïteitenhypotheek van € 18.000. Bij brief van 13 december 2013 heeft Reaal de consumenten geïnformeerd over de (negatieve) waardeontwikkeling van de aan de levenhypotheek gekoppelde beleggingsverzekering.  De huiseigenaren hebben zich in 2014 tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling ten aanzien van het oversluiten van de hypothecaire geldlening van Oosteroever Hypotheken naar Aegon Hypotheken. De consumenten hebben hiertoe op 22 april 2014 een overeenkomst van opdracht ondertekend.

Aegon Hypotheken heeft een hypotheekofferte verstrekt voor een hypothecaire geldlening van € 221.000.  De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten een annuïteitenhypotheek van € 70.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 95.600,  een annuïteitenhypotheek van € 40.100 en een
annuïteitenhypotheek van € 15.300. Op 18 juni 2014 is de hypotheekakte gepasseerd. De beleggingsverzekering is afgekocht per 17 juli 2014 en de waarde (€ 31.352,78) is op 18 juli 2014 overgemaakt naar de consumenten. Consumenten hebben op 11 maart 2016 een klacht ingediend.

 

VORDERING

De consumenten vorderen dat de adviseur wordt veroordeeld tot vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van het handelen van de adviseur. Het gaat om de volgende schadeposten: de schade als gevolg van het niet passende advies ten bedrage van € 56.386, de betaalde advies- en bemiddelingskosten van € 3.240 en de kosten van de deskundige ad € 1.058,75. Een en ander te vermeerderen met wettelijke rente vanaf  26 maart 2016.

 

OORDEEL

De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie. "Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening houdt de zorgplicht van de adviseur in dat hij moet onderzoeken of dat oversluiten in het belang van de consumenten is. Daarbij kunnen er tal  van omstandigheden zijn die meebrengen dat een passend advies, niet leidt tot de goedkoopst mogelijke constructie. Een advies is immers, naast de wensen van een consument omtrent de hoogte van maandlasten, per definitie afhankelijk van diens leeftijd, diens inkomsten en toekomstperspectieven, diens wensen omtrent afloszekerheid en diens bereidheid om risico’s te nemen. Dit zou anders kunnen zijn indien de consument nadrukkelijk heeft
aangegeven dat de beste of goedkoopste constructie zijn wens is. In de regel zal er immers niet één beste oplossing bestaan, gezien de vele factoren waarvan de inhoud van een advies afhankelijk is."

De Commissie komt tot het oordeel dat niet is komen vast te staan en evenmin aannemelijk is geworden dat het advies van de adviseur niet passend was. "Redengevend hiervoor is het volgende. Allereerst zou het meest verstrekkende verwijt van de consumenten, namelijk de omstandigheid dat door de adviseur geen alternatieve constructies of scenario’s aan hen zijn voorgespiegeld, mogelijkerwijs tot het oordeel kunnen leiden dat de dienstverlening van de adviseur niet op alle fronten naar volledigheid is uitgevoerd. Diezelfde omstandigheid leidt echter zonder nadere onderbouwing niet tot de conclusie dat het uiteindelijke advies niet passend is geweest, noch dat de consumenten, ook indien ervan uit zou worden gegaan dat zij van alle goedkopere alternatieven op de hoogte zouden zijn geweest, dan voor het goedkopere alternatief zouden hebben gekozen. Voorts is gebleken noch aannemelijk geworden dat het door de consumenten gestelde alternatief overeen zou komen met hun wensen, doelstellingen en risicobereidheid, noch dat dat alternatief op welke andere grond dan ook überhaupt passend zou zijn geweest. De enige onderbouwing voor deze stelling wordt gegeven door erop te wijzen dat het alternatief over de gehele looptijd bezien lagere lasten zou hebben opgeleverd. Ten eerste is het maar de vraag of die stelling waar is. De in dat voorstel genoemde maandlasten en de uiteindelijk beoogde aflossing zijn immers gebaseerd op fictieve voorbeeldrendementen. Daarnaast, ook al zou deze stelling feitelijk juist zijn, is de enkele omstandigheid van lage maandlasten, zoals hierboven overwogen, onvoldoende. In het geboden alternatief is geen enkele garantie aanwezig dat enige vorm van aflossing aan het einde van de looptijd wordt bereikt en evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke constructie zou passen bij de financiële positie, wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de consumenten. Gelet op de algemeen bekende risico’s van beleggen en de tegenvallende resultaten van de beleggingsverzekering die de consumenten op dat moment hadden, is het ten slotte evenmin aannemelijk dat Consumenten voor een dergelijke constructie zouden hebben gekozen als zij daarover volledig zouden zijn geïnformeerd."
Resumerend komt de Commissie tot het oordeel dat niet is vast komen te staan dat de adviseur op enige wijze tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis jegens de consumenten. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen dat tot schade aan de zijde van de consumenten heeft geleid. De vordering van de consumenten wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Liquidatietarief Kifid maximaal 5.000 euro

Liquidatietarief Kifid maximaal 5.000 euro

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE Een klant van DAS wordt door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld. Maar zij krijgt maar zeer ten dele haar zin als het...

Kifid: adviseurs moeten bijlappen

Kifid: adviseurs moeten bijlappen

Zoals eerder door VVP gemeld, moeten adviseurs bijlappen voor Kifid. Naast de jaarbijdrage 2019 betalen adviseurs bij in verband met het negatief Kifid-resultaat...

Ongevallen grootste veroorzaker arbeidsongeschiktheid in 2018

Ongevallen grootste veroorzaker arbeidsongeschiktheid in 2018

Uit een inventarisatie van Reaal blijkt dat vorig jaar de meeste arbeidsongeschiktheid op de AOV werd veroorzaakt door ‘Verwonding en Ongevalletsel’....

Aegon: "Partnerpensioen zorgwekkend onbekend"

Aegon: "Partnerpensioen zorgwekkend onbekend"

Nederlanders snappen weinig van partnerpensioen en van de grote financiële gevolgen die een overlijden voor de nabestaanden kan hebben. Dat is de conclusie...

Adviseur niet aan te rekenen dat verzekeraar hypotheekaanvraag afwijst

Adviseur niet aan te rekenen dat verzekeraar hypotheekaanvraag afwijst

De beslissing tot het aangaan van een hypothecaire geldlening rust bij de geldverstrekker en niet bij de adviseur. De laatste valt dan ook niets te verwijten, aldus...

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert in Uitspraak 2019-015 opnieuw dat de bank bij de berekening van de boeterente geen...

Geldzaken: jongeren steken kop in zand

Geldzaken: jongeren steken kop in zand

Jongeren houden niet van het regelen van geldzaken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Aegon. Die ‘geldregelhekel’ is het sterkst toegenomen onder...

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

De jaarbijdrage die adviseurs betalen aan Kifid valt in 2019 hoger uit. Kifid in een mail aan adviseurs: "De jaarbijdrage is hoger omdat de begroting 2019 hoger...

NN, Aegon en SRK vinden oplossing

NN, Aegon en SRK vinden oplossing

Nationale-Nederlanden en Aegon enerzijds en Stichting SRK Rechtsbijstand anderzijds lijken hun conflict in onderling overleg op te lossen. De partijen hebben "overeenstemming...

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat Allianz 500 euro betalen aan een student wegens onrechtmatige inbreuk op de privacy.  De student...