Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Richard Weurding 2018

Het Verbond van Verzekeraars is positief over de voorstellen in het SER-ontwerpadvies over onder meer het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “De voorstellen zorgen voor herstel van de balans tussen vast en flex, waarbij de bewezen succesvolle prikkels voor preventie en re-integratie grotendeels intact blijven. Het creëren van een wettelijke basis om de re-integratieverplichtingen in het tweede spoor desgewenst over te dragen naar een verzekeraar kan fors bijdragen aan het ontlasten van met name kleine werkgevers. Zij ervaren deze verplichting in de huidige situatie als zeer belastend.”

De SER doet onder meer voorstellen om verantwoordelijkheden voor werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte binnen de bestaande duur van twee jaar anders in te richten. De mogelijkheid wordt geïntroduceerd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen naar een verzuimverzekeraar. Weurding: “Als hiervoor een wettelijke basis en de juiste criteria worden gecreëerd, dan kunnen verzekeraars de werkgever nog verder ontzorgen en helpen het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.”

Bij de voorstellen over de arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers, de WIA, wijst het Verbond op risico’s als besloten wordt tot het inkorten van de risicoperiode voor werkgevers van tien naar vijf jaar. Weurding: “Het huidige demissionaire kabinet had deze maatregel eerder al opgenomen in haar regeerakkoord, maar heeft daar vervolgens van afgezien. Hier zien we nog voorname aandachtspunten in de uitwerking, onder meer omdat dit zich niet goed verhoudt met het activerende karakter van het huidige stelsel.”

De SER zet in op de uitvoering van het StvdA-advies inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. In dit advies wordt een zelfstandige een basis aan inkomensbescherming geboden, maar ook de mogelijkheid om zelf een meer passende verzekering te sluiten. “Hiermee wordt een optimale balans gevonden tussen collectieve solidariteit en individuele ruimte om te kiezen voor een passende inkomensbescherming en dienstverlening bij inzetbaarheid”, aldus Weurding. Minister Koolmees besloot eind maart overigens een andere weg in te slaan, vanwege uitvoerings- en selectieproblemen bij de oplossing die de StvdA voor ogen staat en die het Verbond het meeste aanspreekt.

Flexwerk beter reguleren

De SER stelt dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De raad geeft in het advies concreet aan hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen.

Bij ziekte, aldus de SER, moet de inzet primair gericht zijn op herstel en terugkeer van de werknemer. “Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces. Middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen. De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de verzekeringsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en de werkgeversverantwoordelijkheid voor de re-integratie over. De re-integratie richt zich in het eerste ziektejaar op het eerste spoor (terugkeer bij de huidige werkgever), tenzij in overleg met arbo-arts en werknemer wordt bepaald dat re-integratie bij een andere werkgever kansrijker is (tweede spoor). In het tweede jaar richt de re-integratie zich in principe altijd op het tweede spoor, tenzij de werkgever na overleg met arbo-arts en werknemerbesluit om het eerste spoor te blijven volgen. De loondoorbetaling bij ziekte of verzekering loopt in het tweede ziektejaar onveranderd door. De arbeidsovereenkomst eindigt na twee jaar ziekte, of eerder indien de werknemer duurzaam via het tweede spoor bij een andere werkgever een baan heeft gevonden. Een vroege keuze voor een van de sporen stelt werknemers en werkgevers in staat eerder, zo mogelijk met het intensiveren van de begeleiding, de re-integratie in gang te zetten, zodat de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid wordt verminderd.”

De raad vindt het verder wenselijk dat het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op basis van “een realistische toets: er wordt reëel gekeken naar functies die voor de werkende uitvoerbaar zijn in plaats van naar theoretische mogelijkheden die in de praktijk niet blijken te bestaan”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...