Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

Fred de Jong 2

(Fred de Jong in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De meeste financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Toch wordt het in gesprekken met klanten nog lang niet altijd meegenomen. Financieel adviseurs worstelen nog met de concrete vertaling van het thema duurzaamheid in hun adviespraktijk. Maar de branche loopt ook niet voorop in het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit thema. Daarom hier drie redenen om duurzaam te gaan adviseren.

Het hoort

Duurzaamheid staat gelijk aan toekomstbestendigheid, een betere toekomst voor de volgende generaties. En die toekomst staat onder druk. Klimaatverandering zorgt voor problemen zoals extreem weer en verlies van biodiversiteit. Vervuiling is een gevaar voor de volksgezondheid en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maakt ons kwetsbaar. De aarde raakt in een steeds hoger tempo uitgeput qua grondstoffen. Daarnaast is de verdeling van de welvaart in de wereld nog steeds scheef. Zelfs in het welvarende Nederland is ongeveer een kwart van de huishoudens financieel ongezond. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat we als samenleving duurzamer moeten worden. En dat duurzaamheid een gezonde balans betekent tussen economische, sociale en ecologische waarde. Dat we de klimaatverandering moeten aanpakken en dat we tegelijk moeten zorgen voor brede welvaart. Het zelf bijdragen aan een duurzame toekomst zou de motivatie moeten zijn van ons allemaal. Dat hoort bij een beschaafde samenleving. Burgers en bedrijven maken zich grote zorgen over de toekomst. Stel jezelf eens de vraag wat jij wilt doen om de samenleving toekomstbestendig te maken.

Het moet

Mocht je als adviseur niet de intrinsieke motivatie hebben op met duurzaamheid aan de slag te gaan, dan wordt dit wel afgedwongen door wetgeving. De toezichthouders AFM en DNB zien een cruciale rol weggelegd voor de financiële sector om de duurzaamheidsdoelen te kunnen halen. En die doelen zijn niet vrijblijvend. De Nederlandse overheid heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

2030: 55 – 60 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990;

2030: Sustainable Development Goals;

2030: 74 procent van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde (KDW);

2050: 95 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990;

2050: Klimaatneutraal in de EU;

2050: NL = circulaire economie.

Als de doelen niet gehaald dreigen te worden, dan wordt er meer actie afgedwongen via de rechter, zo hebben recente uitspraken in de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse overheid en Milieudefensie tegen Shell ons wel geleerd. Zonder wetgeving gaan de duurzame doelen niet gehaald worden. En die raken ook financieel adviseurs. Zo moeten beleggingsadviseurs nu al de duurzaamheidswensen van klanten meenemen in het advies en het lijkt logisch dat dit ook bij hypotheekadvies de norm gaat worden. Grote bedrijven moeten transparant worden over de impact die ze hebben op zaken als het milieu en mensenrechten, maar moeten ook de risico’s in kaart brengen zoals grondstoffenschaarste en extreem weer. Dat wordt geregeld via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En grote bedrijven moeten dat doen voor de hele keten, dus ook de toeleveranciers in het mkb. Dit gaat zorgen voor meer aansprakelijkheidsrisico’s van bedrijven. De fiscale maatregelen, het aantal subsidies en financieringsmogelijkheden voor verduurzaming zullen verder worden uitgebreid. Er zal meer wetgeving komen om de verduurzamingstransitie te kunnen realiseren. Dus mocht je als financieel adviseur duurzaamheid niet belangrijk vinden, vanuit compliance zul je er toch echt mee te maken krijgen.

Het loont

Mocht je als financieel adviseur niet intrinsiek gemotiveerd zijn om over duurzaamheid te adviseren en mocht je de druk vanuit de wetgever nog onvoldoende voelen, doe het dan vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Dus voor je eigen toekomstbestendigheid.

Behoefte aan advies neemt toe

Klanten, zowel burgers als bedrijven, van financieel adviseurs vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Diverse onderzoeken tonen dit aan. De energiecrisis wakkert de vraag naar verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende financiering aan. Bij aankoopbeslissingen, ook voor financiële producten, wordt de mate van duurzaamheid steeds vaker meegewogen. Er ontstaan nieuwe risico’s die als gevolg van de klimaatverandering verzekerd moeten worden. De financiële weerbaarheid van huishoudens staat onder druk. Kortom, als je als adviseur je klanten goed wilt blijven bedienen, kun je niet om het thema duurzaamheid heen.

Fred de Jong: ‘Duurzaamheid in het DNA van het adviesberoep verankeren’

Concurrentie wordt duurzamer

Steeds meer financieel adviseurs profileren zich met het thema duurzaamheid, om zich daarmee te onderscheiden in de markt. De vraag of duurzaamheid een thema is waarop adviseurs zich moeten onderscheiden is legitiem, maar feit is wel dat de adviseurs die zich daar al eerder in hebben gespecialiseerd nu een voorsprong hebben in de markt. Dus om niet achter te blijven op de concurrentie, en daar horen de banken en direct writers ook bij, kun je als financieel adviseur niet om duurzaam advies heen.

Talenten aantrekken

Ook in de adviesmarkt is er een tekort aan goede en vooral jonge adviseurs. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werknemers iets te kiezen hebben. Vooral bij jongeren is relevantie van het werk een belangrijk aspect bij de keuze van een werkgever. Natuurlijk zijn salaris en andere arbeidsvoorwaarden nog steeds belangrijk, maar met een duurzaam beleid heb je als werkgever bij de nieuwe generaties meestal wel een streepje voor. Daarom is het belangrijk om beter te communiceren als adviesbranche over de maatschappelijke relevantie van advies. En het helpt ook om de instroom van

Dat adviseurs duurzaamheid een belangrijk

Dat adviseurs duurzaamheid een belangrijk thema vinden blijkt uit onderzoek dat in 2022 is uitgevoerd door het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax in samenwerking met studenten. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door brancheorganisatie Adfiz en het Register Belastingadviseurs. De resultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in de whitepaper ‘Het belang van duurzaam advies’.

Een beperkt deel van de financieel en fiscaal adviseurs ziet adviseren over duurzaamheid niet als hun taak.

studenten voor de opleidingen tot financieel adviseur te verhogen.

Om in de toekomst nog bedrijfseconomisch succesvol te kunnen zijn als financieel adviseur zal duurzaamheid onderdeel moeten uitmaken van je strategie. En laat het duidelijk zijn: met duurzaam advies mag je geld verdienen. Immers, winst en economische groei zijn belangrijk om de duurzame doelen te kunnen realiseren. Duurzaamheid is geen liefdadigheid.

Impact maken

De komende jaren wordt er extra geïnvesteerd in de duurzaamheidstransitie, zoals onder meer verwoord in het coalitieakkoord. De grote ambities van de overheid (en de Europese Unie en de Verenigde Naties) op het gebied van duurzame ontwikkeling hebben gevolgen voor de financiële sector. Toezichthouders DNB en AFM verwachten van financiële instellingen dat zij hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax van de HAN University of Applied Sciences voorziet de komende jaren een belangrijke taak voor financieel adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Financieel adviseurs staan rechtstreeks in contact met bedrijven en burgers en kunnen direct impact maken. Ook omdat verduurzaming grote financiële consequenties heeft.

‘Als adviseur kun je echt het verschil maken bij het verduurzamen van huishoudens en bedrijven’

Financieel adviseurs kunnen op drie niveaus impact maken met duurzame ontwikkeling. Als mens kun je individueel duurzamer of bewuster leven. Als kantoor kun je duurzamer ondernemen, bijvoorbeeld door minder te printen, afval te scheiden, in een duurzaam pand te werken, het wagenpark te verduurzamen, etcetera. Dat zijn allemaal kleine maar wel belangrijke stappen die je kunt zetten. Maar verreweg de meeste impact die je als financieel adviseur kunt maken is via het advies aan klanten. De duizenden bedrijven en huishoudens die je als financieel adviseur bedient kun je met duurzamere advisering beïnvloeden. Daar ligt de grootste kans om echt een rol te spelen in de verduurzamingstransitie.

Strategisch perspectief

Financieel advies is van grote maatschappelijke waarde. Als adviseur kun je echt het verschil maken bij het verduurzamen van huishoudens en bedrijven. Dat is goed voor Nederland en cruciaal voor het bestaansrecht van financieel adviseurs. De oproep die ik wil doen aan de sector is dan ook om duurzaamheid in het DNA van het adviesberoep te gaan verankeren. Met opleidingen, hulpmiddelen, producten en concrete acties. Daar ligt een mooie taak voor de brancheorganisaties. Door het duurzaam adviseren te omarmen, werk je aan je eigen toekomstbestendigheid. Dat is het strategische perspectief dat lonkt. Dat vraagt wel om een brede invulling van het thema duurzaamheid, gericht op brede welvaart. En dat vraagt om pro-activiteit van de sector. Het zou een verademing zijn als de financieel adviesmarkt niet wacht op de regelgeving die gaat komen, maar zelf het initiatief neemt om een speerpunt te maken van duurzaam adviseren. Duurzaam advies is van levensbelang, voor klanten en voor de sector zelf.

Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance & Tax ben aan de HAN University of Applied Sciences.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Burger - AnsvarIdéa en Turien & Co. 17 januari 2023

Beste Fred, Mijn complimenten voor hoe je op zo een beknopte wijze uitlegt waarom duurzaam ondernemen en duurzaam adviseren een absolute must is en dat, al zouden we het niet willen, we er simpelweg ook door de wetgevers toe gedwongen worden.

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

De meerwaarde van minder

De meerwaarde van minder

(Paul Burger, AnsvarIdéa/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 2-2024) Bo-rent, SnappCar, Greenwheels, Airbnb, Peerby (huren bij je buren), het...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...