Nabestaandenpensioen: enkel nog op risicobasis

nabestaandenpensioen (familie duinen)

(Uit Ken je vak! in VVP 2-2021) Het tweede pijler nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum gaat op de schop. Adviseurs en verzekeraars hameren op het belang de actuariële premie te handhaven.

Tegelijk met het pensioenstelsel wordt het tweede pijler nabestaandenpensioen vernieuwd. Het wetsvoorstel dat het kabinet Rutte IV ter consultatie voorlegde, kent geen inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden ná pensioendatum. Conform het advies uit 2020 van de Stichting van de Arbeid stelt het wetsvoorstel wel voor dat (fiscaal gefaciliteerd) partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden vóór pensioendatum enkel nog op risicobasis plaats vindt. Daarnaast zou, eveneens conform het advies van de Stichting, een levenslange uitkering het uitgangspunt moeten vormen. Wat betreft de hoogte van de dekking wordt een ander fiscaal maximum voorgesteld, namelijk 50 procent van het pensioengevend salaris in plaats van 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Voorgesteld wordt verder dat de dekking voortaan diensttijdonafhankelijk is.

Met betrekking tot het wezenpensioen wordt voorgesteld de fiscale ruimte voor het wezenpensioen voor half wezen te verruimen naar 20 en voor volle wezen naar 40 procent van het pensioengevend salaris. Naast een fiscaal maximum geldt er voor wezenpensioen ook een wettelijk maximum tot wanneer het wezenpensioen uitgekeerd mag worden. Deze leeftijd is momenteel 30 jaar. Het wetsvoorstel gaat uit van 25 jaar.

‘Handhaaf de actuariële premie’

Vlak premiepercentage onwenselijk

Verzekeraars en adviseurs pleiten in hun consultatiereacties voor behoud van de actuariële premie te handhaven. Adfiz: “Uitgangspunt van het wetsvoorstel is een leeftijdsonafhankelijke premie voor de verschillende pensioenvormen. Een leeftijdsonafhankelijke premie is volgens ons goed te hanteren voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen ná de pensioendatum.

Voor dekking van het risico van partnerpensioen vóór de pensioendatum is een actuariële premie voor de hand liggend voor pensioenregelingen uitgevoerd door een verzekeraar/PPI. De keuze voor de premie kan ook aan marktpartijen worden gelaten. Een leeftijdsonafhankelijke premie voor het nabestaandenpensioen is wel een begrijpelijke keuze voor bedrijfstakpensioenfondsen.”

Aon: “Normaliter wordt het risiconabestaandenpensioen berekend op basis van actuariële premies. Als de premie voor iedereen gelijk is en het op te bouwen pensioen ook, dan is dit in feite een soort doorsneepremie.”

NN: “Een vlak premiepercentage voor alle deelnemers lijkt logisch in navolging van de introductie van een vlak premiepercentage voor de opbouw van ouderdomspensioen. Maar dat is het niet. Dit zou namelijk betekenen dat een herverdeling van de vlakke pensioenpremie noodzakelijk wordt. Vooral bij contracten met een kleine omvang kan deze vlakke premie veel hoger uitvallen dan de huidige actuariële premie, en daarmee juist leiden tot minder of geen verzekering van nabestaandenpensioen. Wij stellen dan ook voor de actuariële premie voor nabestaandenpensioen te handhaven.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Werken aan ons Pensioen: nu ook informatie over het nieuwe nabestaandenpensioen

Werken aan ons Pensioen: nu ook informatie over het nieuwe nabestaandenpensioen

Werkenaanonspensioen.nl biedt nu ook informatie over het nieuwe nabestaandenpensioen. De nieuwe informatie is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties)...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

Het is niet aannemelijk dat werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen specifiek als alternatieve routes voor vervroegde uittreding worden gebruikt. Dat...

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Via een online event is eind vorige week het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Het platform, een initiatief van een groot aantal organisaties...