Provisie bij schade: AFM gooit knuppel in hoenderhok

Bril 2

Komt de geest nog uit de fles? De AFM pleit via een achterdeur voor actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. En schrijft daarbij: de consument vráágt erom.

Op het moment van schrijven van dit artikel was het wachten nog steeds op de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod. Die zouden eigenlijk in oktober aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Toen kwam net de nieuwe regering aan het roer en belandde het rapport waarschijnlijk op de grote stapel inleeswerk voor de nieuwe minister van Financiën. Eigenlijk verwachtte niemand schokkende wijzigingen in het provisieverbod naar aanleiding van het evaluatierapport.

Dat de AFM nu actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen toch weer op de agenda zet, zal de organisaties van financieel adviseurs rauw op het dak zijn gevallen. Adfiz was er ook als de kippen bij om de knuppel die de AFM in het hoenderhok gooit, weer naar buiten te werken. ‘Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel’, aldus Adfiz. Maar is de geest niet al uit de fles?

Actieve transparantie

De AFM begint over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen in haar reactie op de consultatie ‘Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’. Deze consultatie, gesloten op 17 november, ging over de invoering van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie in Nederland per 23 februari 2018. De AFM: ‘In het huidige wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen hoeft te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie, als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. De AFM is er echter voorstander van dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren over de hoogte van de provisie. Ook als deze door de klant niet rechtstreeks, maar via de verzekeringspremie wordt betaald. De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie'.

Niet uit pas van europa

Adfiz zegt geen enkele goede reden te zien waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen. ‘Wij steunen dan ook de tekst van het geconsulteerde conceptbesluit. Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverleners transparant zijn over de wijze van beloning, en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie-eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse

AFMonderbouwt haar standpunt met uitkomsten van de recente Consumentenmonitor, samengesteld met onderzoeksbureau GfK

schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen’.

CFD: ‘Het verzoek van de AFM om actieve transparantie voor adviseurs of bemiddelaars die schadeverzekeringen tevens aanbieden, vinden wij onbehoorlijk en onwenselijk. Er is sinds de introductie van Bgfo 1,2 en 3 al zoveel regelgeving over financieel adviseurs uitgestort dat de grens van het toelaatbare is bereikt.’

Paul Schoo is één van de weinige adviseurs die individueel op de consultatie heeft gereageerd. Hij schrijft op de valreep: ‘Het is toch bijzonder dat vandaag op de sluitingsdag bekend wordt wat de AFM allemaal vindt. Actieve transparantie van provisie zal ertoe leiden, dat nog meer mensen advies of begeleiding gaan mijden. We hebben toch al genoeg geleerd van de transparantie in beloning? Er wordt nagenoeg geen levens- of inkomensadvies meer gegeven. De maatschappelijke problemen die hierdoor ontstaan, worden naar de toekomst geschoven. Verantwoordelijkheid wordt vooruitgeschoven. Alleen maar omdat verzekeraars meer van de koek willen binnenhalen. We lezen dat verzekeraars geen deskundigheid meer in huis hebben, dat ze risico’s gaan mijden om aan solventieverplichtingen te voldoen. De consument heeft juist nu meer behoefte aan een solidair stelsel, bestaand uit provisie ingebakken in de premie, om advies betaalbaar te houden. Er ligt geen Europese verplichting, de AFM wil een stapje verder gaan om de adviesmarkt om zeep te helpen. Het mag duidelijk zijn wie hier aan de touwtjes trekt. Er is maar één partij die belang heeft bij een domme eindklant.’

Adviseur flink aan de bak

De grote vraag is of de nieuwe minister van Financiën zin heeft het wetsvoorstel open te breken. Zo niet, dan moeten de adviseurs blij zijn dat de richtlijn al op 23 februari wordt geïmplementeerd. Daarna zal er niet zo gauw meer iets worden veranderd. Op Europees niveau is gepleit voor uitstel van de richtlijn, om verzekeraars in staat te stellen zich beter voor te bereiden. Het Verbond van Verzekeraars wil dat uitstel ook graag. Maar misschien moeten adviseurs uitstel dus juist níet willen.

Overigens is er geen enkele reden om als adviseur nu onrustig onder de kerstboom te gaan zitten. Als de beloning in verhouding staat tot de geleverde prestatie, is ze uit te leggen en zal de klant haar graag betalen. VVP schreef het eerder dit jaar al: ‘Goed nieuws of slecht nieuws, het maakt in ieder geval duidelijk dat adviseurs die vooral hun verdiensten nog halen uit de particuliere schademarkt, flink aan de bak moeten. Je zult op zijn minst de band met je klanten verder moeten aanhalen. Je zult pro-actiever moeten laten horen wat je voor de klant kunt betekenen. Noem eens drie concrete punten die je als adviseur voor hebt op Independer, Rabobank of Centraal Beheer. Be good is niet meer genoeg. Je moet het ook kunnen vertellen en laten zien’.

Reactie toevoegen

 
Editie
VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

De stelling van afgelopen week luidde: 'Twee jaar is voldoende tijd voor adviseurs om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie'. Hiermee was 41 procent...

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz heeft een speciaal dossier geopend met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoorstel actieve provisietransparantie van de minister, en met twee...

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

Zes op de tien respondenten was het eens met de stelling van vorige week: 'Hypotheekrenteaftrek en jubelton vergroten kloof tussen arm en rijk in de samenleving'....

Adviseur krijgt twee jaar om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie

Adviseur krijgt twee jaar om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie

Minister Hoekstra geeft adviseurs en bemiddelaars twee jaar om zich in te schieten op actieve transparantie. De minister: “Ik ben het met de AFM eens dat de...

Adfiz hekelt ontwerp actieve provisietransparantie

Adfiz hekelt ontwerp actieve provisietransparantie

Adfiz hekelt in niet mis te verstane bewoordingen het door de minister bij de Tweede Kamer ingediende voorstel voor actieve provisietransparantie. Adfiz-directeur...

Provisietransparantie kost adviseurs miljoenen

Provisietransparantie kost adviseurs miljoenen

De kosten voor adviseurs en bemiddelaars van actieve provisietransparantie belopen miljoenen, becijfert de minister bij het ontwerp Wijzigingsbesluit financiële...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Ontwerp actieve provisietransparantie naar Tweede Kamer

Ontwerp actieve provisietransparantie naar Tweede Kamer

Actieve provisietransparantie komt dichterbij. Minister Hoekstra heeft het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 waarin actieve provisietransparantie...

Beloningstransparantie

Beloningstransparantie

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! VVP 3-2021) Sinds de discussie de afgelopen tijd over de provisie die adviseurs ontvangen van leveranciers van energiezuinige...

Sonneveld (FvA): “Actieve provisietransparantie nu al oppakken”

Sonneveld (FvA): “Actieve provisietransparantie nu al oppakken”

Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs, roept adviseurs op nu al werk te maken van actieve provisietransparantie. Sonneveld in zijn maandcolumn...