Kifid wijst klacht tegen Aegon Spaarkas af

Kifid 2017 (deel logo)

(Geschillencommissie Kifid-uitspraak 2021-1019) De consument heeft in 1992 een beleggingsverzekering, een VermogensPlan, afgesloten bij de verzekeraar. De verzekering is in 2012 geëxpireerd. De consument klaagt over het ontbreken van wilsovereenstemming over de kosten en de overlijdensrisicopremie en over het beleggingsbeleid van de verzekeraar en stelt dat sprake is van misleiding. De commissie oordeelt dat de consument over alle kosten en inhoudingen is geïnformeerd en dat hierover wilsovereenstemming heeft bestaan. Van de gestelde misleiding is niet gebleken en de verzekeraar is niet tekortgeschoten met betrekking tot het beleggingsbeleid. De vorderingen worden afgewezen.

De consument heeft door bemiddeling van een tussenpersoon met ingang van 1 september 1992 een beleggingsverzekering onder de naam Aegon VermogensPlan gesloten bij de verzekeraar. Dit betreft een spaarkasproduct. De einddatum van de verzekering is bij aanvang gesteld op 1 september 2012. Bij de verzekering is sprake van een overlijdensrisicodekking en van kapitaalopbouw op basis van beleggen met het beleggingsrisico geheel voor rekening van de consument.

In maart 2006 heeft de verzekeraar met terugwerkende kracht de hoogte van de overlijdensrisicopremie gemaximeerd op 17% van de inleg en als gevolg daarvan een bedrag van € 3.181,09 aan de belegde waarde van  de verzekering toegevoegd. In mei 2006 heeft de verzekeraar aan de consument de zogenoemde ‘Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996’ toegezonden. De consument is gedurende de looptijd van de verzekering door middel van waardeoverzichten geïnformeerd over de waardeontwikkeling van de verzekering, vanaf 2008 conform de modellen van de Commissie De Ruiter.

In april 2011 heeft de verzekeraar de consument geïnformeerd dat de consument op basis van toetsing van de verzekering aan de zogenoemde compensatieregeling op dat moment geen recht had op een aanvullende uitkering. De consument heeft op 11 juni 2012 een stuitingsbrief aan de verzekeraar gestuurd en de verzekeraar in deze brief aansprakelijk gesteld voor eventuele schade. De verzekeraar heeft hier per brief van 9 juli 2012 op gereageerd.

De verzekering is geëxpireerd per 1 september 2012. Aan de consument is een bedrag van € 25.603,11 uitgekeerd. De consument heeft per brief van 23 november 2017 een klacht bij de verzekeraar ingediend. Na het uitblijven van een inhoudelijke reactie hierop aan de zijde van de verzekeraar heeft de consument op 27 januari 2018 de klacht ter behandeling ingediend bij de Geschillencommissie van Kifid. Na de hoorzitting van 24 juni 2021 bij Kifid heeft de verzekeraar op grond van de Regeling Spaarbeleg 2014 aan de consument nog een bedrag van € 327,34 overgemaakt voor het gedurende de looptijd van de verzekering in rekening brengen van een te hoge overlijdensrisicopremie.

De consument vordert primair dat de verzekeraar een bedrag van € 30.484,- als schadevergoeding betaalt. Dit schadebedrag is berekend door uit te gaan van het op het certificaat vermelde voorbeeldkapitaal bij een rendement van 10% (€ 56.087,-) verminderd met de afkoopwaarde van de verzekering (€ 25.603,-). Subsidiair vordert de consument een bedrag van € 19.728,- ter zake van niet overeengekomen (fonds)kosten en overlijdensrisicopremie en meer subsidiair een bedrag van € 14.815,- ter zake van niet overeengekomen fondskosten vermeerderd met wettelijke rente. In repliek heeft de consument de vorderingen aangepast en vordert hij subsidiair een bedrag van € 16.500,- en meer subsidiair een bedrag van € 5.000,-. Nog meer subsidiair vordert de consument vernietiging van de overeenkomst, althans een bijbehorende schadevordering ter grootte van € 4.993,- bestaande uit de door de consument betaalde premie vermeerderd met wettelijke rente minus de uitgekeerde waarde. De consument heeft tot slot zijn vordering tot vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand in repliek verhoogd van € 907,50 naar € 2.200,-

Beoordeling

De consument klaagt er samengevat over dat sprake is van tekortschieten in de informatieverplichtingen, dat hij is misleid, dat er kosten en overlijdensrisicopremies onrechtmatig in rekening zijn gebracht, dat de verzekeraar ten onrechte het beleggen heeft uitbesteed en dat er is belegd in risicovolle hedgefondsen in plaats van in aandelen en/of effecten.

Na een uitgebreide toelichting (zie uitspraak) concludeert de Geschillencommissie dat de consument voorafgaande en bij het aangaan van de verzekering over alle kosten en inhoudingen is geïnformeerd en dat hierover dan ook wilsovereenstemming heeft (kunnen) bestaan. "Van de door de consument gestelde misleiding
is niet gebleken. Nu voor het overige ook niet is gebleken dat de verzekeraar op enigerlei andere wijze jegens de consument tekort is geschoten, dienen alle vorderingen van de consument te worden afgewezen." Dit is een bindend advies.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Martin van Rossum - Woekerprofi 27 december 2021

In dergelijke spaarkas-certicificaten is voorbeeldkapitaal berekend op basis van de bruto premie, zonder aftrek van kosten en risicopremies. Hoge Raad heeft dat in KPDWK-arrest betiteld als "misleiding". Schadegevolg viel buiten de collectieve procedure. In dit dus niet collectieve, maar individuele geval had KiFiD het oordeel van de Hoge Raad - ook ambtshalve - dienen te volgen. Wie heeft er zo nog vertrouwen in KiFiD?

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

Van de werknemers vindt 84 procent het belangrijk de pensioenregeling te bespreken tijdens een sollicitatie. Voor 83 procent is pensioenplanning belangrijk voor...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...