Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Minister Sigrid Kaag

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid en het werkingsgebied van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het onderzoek moet kennis aandragen om een beleidsmatige en politieke afweging te kunnen maken of de Wts voldoende toekomstbestendig is, ook gelet op de bestaande en in ontwikkeling zijnde verzekeringsmogelijkheden met betrekking tot de thans onderkende gevolgen van klimaatverandering (extreem weer).

Dat is te lezen in de kabinetsreactie op het DNB-rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’. Minister Kaag onderschrijft de conclusies in dit rapport.

Kaag: “Ik deel de opvatting van DNB dat verzekeraars een belangrijke rol kunnen spelen in de omgang met nieuwe en opkomende risico’s, zoals de risico’s die het gevolg zijn van klimaatverandering. Verzekeraars kunnen daarbij een aanmerkelijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame wereld. Tegelijkertijd staat de verzekeringssector voor grote uitdagingen, vanwege de duurzaamheids- en andere opkomende risico’s waar zij zelf mee wordt geconfronteerd. Ik noem dit ook in mijn beleidsagenda voor duurzame financiering. Daarin kondigde ik aan dat ik deze kabinetsperiode wil verkennen welke beleidsopties voorhanden zijn om de verzekerbaarheid van klimaatgerelateerde schade te verbeteren en samen met de verzekeringssector wil bekijken of en op welke wijze de overheid hierbij een rol kan spelen. Dit alles om te zorgen dat de fysieke risico’s van klimaatschade voldoende worden gedekt. Dit rapport verwelkom ik dan ook als een belangrijke bijdrage aan de beleidsvorming.”

(Prijs)differentiatie

Kaag: “Ik herken de observatie van DNB dat er meer mogelijkheden ontstaan voor verzekeraars om verdergaande (prijs)differentiatie door te voeren op basis van risicoselectie en deel de zorgen van DNB over potentiële negatieve effecten hiervan op de solidariteit. Het kan ertoe leiden dat er geen, of slechts tegen hoge premies, verzekeringen worden aangeboden tegen sommige risico’s. Ook kan het hierdoor gebeuren dat bepaalde groepen in de samenleving erg hoge premies moeten betalen. Als deze effecten optreden en daarmee onverzekerbaarheid ontstaat of de ongelijkheid in de samenleving sterk vergroot, dan vind ik dat onwenselijk. Ik onderschrijf het belang van brede toegankelijkheid tot verzekeringen. Daarom houd ik de trends en ontwikkelingen van de risicoselectie in de verzekeringssector nauwgezet in de gaten. Het is overigens goed om te noemen dat prijsdifferentiatie op basis van risicoselectie ook potentiële positieve effecten kent. Zo kunnen verzekeraars positieve prijsprikkels geven aan consumenten om zich risicomijdend te gedragen, bijvoorbeeld door veiliger rijgedrag vertonen. Ik zal over het gebruik van data door verzekeraars in gesprek blijven met DNB en de AFM, om te monitoren welke effecten optreden.”

Duidelijkheid scheppen bij polisvoorwaarden cyber

Kaag roept verzekeraars verder op duidelijk te zijn in hun cyberverzekeringsvoorwaarden: “DNB observeert dat met regelmaat verondersteld wordt dat cyberrisico’s gedekt worden door reguliere schadeverzekeringen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Daar ligt wat mij betreft in eerste instantie een taak voor verzekeraars om duidelijkheid te scheppen over hun polisvoorwaarden. Zij kunnen bijvoorbeeld onderzoeken waarom polishouders soms een verkeerde veronderstelling over de dekking hebben.”

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pleidooi voor klimaatlabel met bijsluiter verzekerbaarheid

Pleidooi voor klimaatlabel met bijsluiter verzekerbaarheid

Voer een klimaatlabel in voor gebouwen, dat ook hittestress en klimaatadaptieve maatregelen meeneemt. En onderzoek een bijsluiter over verzekerbaarheid bij het label....

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

Om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens gaan wonen in wijken waar panden goedkoperzijn geworden door het inprijzen van klimaatrisico (en daardoor bij...

Woningen potentieel 325 miljard minder waard door klimaatrisico's

Woningen potentieel 325 miljard minder waard door klimaatrisico's

De waardevermindering van woningen als gevolg van klimaatrisico's kan oplopen tot 325 miljard euro. Dat heeft Calcasa becijferd. Volgens het bureau lopen ongeveer...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...