Verdwenen melkpoeder kost verzekeraars twee miljoen

Zakken balen via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekeraars moeten van de Rechtbank Rotterdam een claim van circa twee miljoen euro inzake 1.000 m/t verdwenen melkpoeder honoreren. Verzekering biedt dekking voor ieder financieel belang bij behoud van verzekerde goederen. Daarvoor volstaat als de rechtbank dat de goederen voor de verzekerde geproduceerd en opgeslagen waren in het magazijn van de producent.

Verzekeraars betwistten dat Bielmlek het melkpoeder uit de koopovereenkomst voor Interfood geproduceerd heeft. Subsidiair betwistten verzekeraars dat, zou het melkpoeder door Bielmlek voor Interfood zijn geproduceerd, het melkpoeder ook aan Interfood is geleverd.

De rechtbank: “Uit de verweren van verzekeraars komt naar voren dat het faillissement van Bielmlek en het (strafrechtelijk) fraudeonderzoek naar voorzitter [persoon A] de voornaamste redenen zijn om te twijfelen of het melkpoeder voor Interfood wel geproduceerd is. Uit niets blijkt dat deze twee omstandigheden weggedacht de drie door Interfood overlegde documenten onvoldoende zouden zijn als bewijs van voor haar geproduceerd melkpoeder. Er zijn geen nadere gegevens door verzekeraars gevraagd en ook de polisvoorwaarden vereisen geen andere stukken dan de drie documenten die door Interfood zijn overgelegd.

“Verzekeraars hebben subsidiair nog aangevoerd dat het melkpoeder niet aan Interfood is geleverd door Bielmlek en dat Interfood daarom geen verzekerd belang heeft. Een financieel belang bij het behoud van het melkpoeder heeft Interfood al op het moment dat het melkpoeder tot haar beschikking staat. Op dat moment – ook in geval Interfood dan nog geen eigenaar zou zijn – is Interfood in ieder geval middelijk bezitter van het melkpoeder dat voor haar in het magazijn is opgeslagen. Gelet op de ruime dekking, zoals geformuleerd in artikel 4 van de polisvoorwaarden, hoeft het melkpoeder niet aan Interfood geleverd te zijn en evenmin hoeft Interfood eigenaar te zijn van het melkpoeder wil zij een verzekerd belang hebben.

“Anders dan in de door verzekeraars aangehaalde uitspraak van de rechtbank Overijssel van 21 april 2021 (ECLI:NL:RBOVE:2021:1579) gaat het in onderhavige zaak wel om een financieel belang bij het behoud van (in dit geval de beschikking over) het verzekerde goed zelf. In rechtsoverweging 4.14 heeft de rechtbank al overwogen dat het melkpoeder voor Interfood is geproduceerd en is opgeslagen in het magazijn. Hiermee heeft Interfood een financieel belang bij het behoud van het melkpoeder en daarmee tevens een verzekerd belang.

“Ten overvloede zal de rechtbank nog ingaan op het door verzekeraars genoemde belang van de risico-overgang als bepalend voor het bestaan van een verzekerd belang bij Interfood. Anders dan de plaats Bielsk Podlaski is geen punt overeengekomen tussen Interfood en Bielmlek. In dat geval mag Bielmlek kiezen op welk punt zij het melkpoeder aan Interfood beschikbaar stelt. In dit geval was dat haar eigen magazijn. (…) Door de opslag van het voor Interfood geproduceerde melkpoeder in het magazijn van Bielmlek is daarmee ook op grond van de Incoterms 2010 het risico op schade of verlies van het melkpoeder overgegaan van Bielmlek op Interfood. Ook in dit geval is er dus sprake van een verzekerd belang van Interfood.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Bv moet btw aan reparateur betalen

Bv moet btw aan reparateur betalen

(Rechtspraak) Reparatie aanrijdingsschade. De vordering op de verzekeraar is gecedeerd aan de reparateur. De verzekeraar vergoedt de btw niet, omdat de auto op naam...

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

(Rechtspraak) Losse bouwmaterialen kunnen niet aangemerkt worden als functionele inrichting. Geen verzekeringsdekking na brandschade. Op 16 april 2020 is brand...

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel...

Oranje bitter…

Oranje bitter…

(Rechtspraak) NN moet 44.800 euro meer vergoeden aan een organisatie van evenementen dan zij in eerste instantie deed. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Den Haag. In...

Vermoeden van ADHD volstaat om aanvraag af te mogen wijzen

Vermoeden van ADHD volstaat om aanvraag af te mogen wijzen

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep luidt het oordeel dat appellant zich had moeten realiseren dat zijn klachten - concentratieproblemen, onrust en impulsiviteit -...

Tussenpersoon is geen medisch adviseur

Tussenpersoon is geen medisch adviseur

(Rechtspraak) Eiser – beticht van schending van de mededelingsplicht - stelt zich op het standpunt dat het op de weg van de tussenpersoon had gelegen om hem...

Verzekeraar mag tijd nemen om verzwijging aan te tonen

Verzekeraar mag tijd nemen om verzwijging aan te tonen

(Rechtspraak) Het gaat in deze zaak om de vraag op welk moment de termijn van twee maanden begint te lopen waarbinnen een verzekeraar een beroep op verzwijging kan...