ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Witwassen via Pixabay

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. ABN Amro heeft volgens het OM met deze transactie verantwoording afgelegd voor het plegen van de door het OM geconstateerde strafbare feiten. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog. Inmiddels zijn door het OM drie natuurlijke personen aangemerkt als verdachte van het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wwft door ABN Amro. Het betreft leden van de voormalige Raad van Bestuur van ABN Amro (waaronder Gerrit Zalm).

De transactie bestaat uit een geldboete van 300 miljoen en een bedrag van 180 miljoen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Ernstig tekortgeschoten

Op basis van het strafrechtelijk onderzoek is het OM van oordeel dat ABN Amro ernstig tekortgeschoten is in de naleving van de Wwft. Zo is met betrekking tot elk van de vier Business Lines geconstateerd dat klantgegevens of documenten ontbraken dan wel dat de herkomst van gegevens in klantdossiers onduidelijk was.

Uit het strafrechtelijk onderzoek is tevens naar voren gekomen dat ABN Amro in verschillende Business Lines het cliëntenonderzoek niet naar behoren heeft uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het cliëntenonderzoek is de risicobeoordeling en de daaruit voortvloeiende risicoclassificatie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bank aan een groot deel van haar klanten op onjuiste wijze een risicoclassificatie heeft toegekend. Zo is gebleken dat ABN Amro ten aanzien van circa 5,5 miljoen Mass Retail klanten de kernbepalingen van de Wwft niet heeft nageleefd. De klanten uit de Mass Retail groep werden namelijk op basis van een automatische controle van identiteitsgegevens - dus zonder adequate risicoanalyse - ingedeeld in de laagste risicocategorie “00 neutraal”.

Daarnaast is uit het strafrechtelijk onderzoek gebleken dat het verwachte gebruik van cash - dat een hoog integriteitsrisico met zich brengt - onvoldoende is meegenomen bij het vaststellen van het risicoprofiel en de risicoclassificatie van het grootste deel van de klanten van ABN Amro.

Het OM heeft verder vastgesteld dat ABN Amro onvoldoende voortdurende controle uitoefende op haar klanten. Het is van belang dat een bank periodiek beoordeelt of de klant nog voldoet aan het risicoprofiel en de -classificatie. Daarnaast zal een herbeoordeling moeten plaatsvinden als bijzondere ontwikkelingen of gebeurtenissen daartoe aanleiding geven.

ABN Amro is voorts tekortgeschoten in de afhandeling van de alerts die werden gegenereerd door haar transactiemonitoringsysteem. Dit betreft het onderzoeken en afhandelen van de alerts door analisten/afhandelaars en het onverwijld melden aan de FIU van ongebruikelijke transacties die daaruit blijken.

Tot slot waren er tekortkomingen in het 'exit-proces' van ABN Amro, waardoor het voor kon komen dat de bank niet of niet tijdig klantrelaties met klanten met een “onacceptabele” risicoclassificatie beëindigde of dat klanten waarvan afscheid was genomen desondanks weer klant konden worden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nederlanders lenen fors meer

Nederlanders lenen fors meer

Nederlanders lenen steeds meer geld voor grote uitgaven.  Sinds mei 2022 is het gemiddelde leenbedrag met 10 procent gestegen tot 16.334 euro. Zo  blijkt...

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in 2024 stijgen met vier procent. Dit is meer dan de 2,5 procent die de bank eerder voorspelde. In 2025, denkt ABN Amro, stijgen...

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

De lessen uit de WMO zijn een reden om anders te kijken naar de discussie rondom het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekeringswet, stelt ABN Amro. Andere...

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

De tevredenheid onder hypotheekadviseurs over de afwikkeling van de meeste hypotheekdossiers is in 2023 duidelijk afgenomen en die trend zet zich door in 2024, aldus...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s

Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s

Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

Om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens gaan wonen in wijken waar panden goedkoperzijn geworden door het inprijzen van klimaatrisico (en daardoor bij...