Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Kifid kantoor

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen. De consumenten vorderen van de adviseur een schadevergoeding van 127.680 euro. De adviseur stelt zich op het standpunt dat de consumenten geen schade lijden als gevolg van het niet (tijdig) versturen van het getekende renteaanbod, omdat de consumenten de documenten, die nodig waren voor het verkrijgen van een bindende offerte, niet tijdig hebben aangeleverd en ook niet tijdig hadden kunnen aanleveren.

De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur, door het getekende renteaanbod niet (tijdig) door te sturen naar de bank tekortgeschoten is in de nakoming van overeenkomst. Daarnaast heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door de consumenten op geen enkel moment te herinneren dat er nog documenten aangeleverd moesten worden. De consumenten hebben echter niet aangetoond, dan wel aannemelijk gemaakt, dat de bank het renteaanbod zou hebben omgezet in een bindende offerte in het geval de tekortkoming en zorgplichtschending van de adviseur niet zouden hebben plaatsgevonden. De commissie wijst de vordering tot schadevergoeding dan ook af.

Lopende termijnen bewaken

De commissie: "Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur had verwacht mogen worden dat hij de lopende termijnen in de gaten hield en de consumenten tenminste éénmaal zou herinneren aan het feit dat het dossier nog niet compleet was. De adviseur wist immers als geen ander dat de bank de hypotheekaanvraag zonder de gevraagde documenten niet zou kunnen beoordelen en geen definitieve offerte zou verstrekken.

"Ook toen het de adviseur duidelijk werd dat het renteaanbod vervallen was, omdat het getekende voorstel niet tijdig ontvangen was door de bank, had de adviseur de consumenten eraan moeten herinneren dat er nog documenten aangeleverd moesten worden, te meer nu de adviseur nog geprobeerd heeft om de bank er toe te bewegen het renteaanbod van 8 april 2022 gestand te doen. Had de bank het renteaanbod gestand willen doen dan hadden de consumenten immers de gevraagde documenten alsnog voor een bepaalde datum (8 juni 2022, dan wel een nadere datum) moeten aanleveren.

"Naast het feit dat de adviseur de consumenten hieraan niet herinnerd heeft, heeft hij de consumenten ook in onwetendheid gehouden wat betreft het niet tijdig doorsturen van het getekende renteaanbod. Dat de consumenten wisten dat zij bepaalde documenten moesten aanleveren en zij ook zelf in het systeem hadden kunnen zien welke documenten er nog aangeleverd moesten worden doet niet af aan de zorgplichtschending van de adviseur.

Terecht geen advieskosten gerekend

Ten overvloede merkt de commissie het volgende op. "De adviseur heeft (vooralsnog) geen advies- en bemiddelingskosten in rekening gebracht bij de consumenten. Gelet op het feit dat er door de adviseur geen schriftelijk hypotheekadvies verstrekt is, er geen hypotheek met bemiddeling van de adviseur tot stand gekomen is en er sprake is geweest van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst c.q. zorgplichtschending van de adviseur, is dit in de ogen van de commissie ook terecht."

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...