Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Euro's nieuw via Pixabay

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024)

Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig

AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van de gedraging had moeten onthouden. Het feit dat consument struikelde over zijn eigen voeten, zonder dat hij daarbij meer risico nam dan normaal, is geen gedrag waarbij de kans op schade zo groot was dat hij zich hiervan had moeten onthouden. De commissie oordeelt dat de verzekeraar geen dekking hoeft te verlenen voor de schade aan het tapijt nu geen sprake is van een onrechtmatige gedraging, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De klacht van de consument is ongegrond, zijn vordering (3.200 euro) wordt afgewezen.

De klacht van de consument betrof het niet vergoeden door de verzekeraar van de schade aan het tapijt. De schade ontstond doordat de consument struikelde over zijn eigen voeten en daarbij tegen een bijzettafeltje met drink- en etenswaren stootte, dat daardoor omviel. – Uitspraak GC 2024-0161

'Duurzame drager' in Mijn-omgeving

BEROEP - Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken van de voorwaarden via een Mijn-omgeving niet voldoet aan het verstrekken op een duurzame drager.

Het financieel belang van de klacht waarover de Geschillencommissie had te beslissen, is minder dan 25.000 euro. Er is dan eigenlijk geen beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Naar het oordeel van de voorzittervan de Commissie van Beroep van Kifid bevat de uitspraak van de Geschillencommissie “diverse oordelen over rechtsvragen die ook van belang zijn voor andere, vergelijkbare zaken. Deze rechtsvragen betreffen onder meer de toepasselijkheid en naleving van de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten, de aard van de relevante bedingen uit de polisvoorwaarden, het begrip ‘duurzame drager’ en de daaraan te stellen eisen en de sancties die passend zijn, indien niet (volledig) is voldaan aan nationale regels waarin de bepalingen van de genoemde Richtlijn zijn uitgewerkt. Een en ander rechtvaardigt dat de klacht van de consument in beroep wordt behandeld”. – Uitspraak CvB 2024-0019

Psychische schade vergoed

PSYCHISCHE SCHADE - In verband met de zeer kwetsbare situatie van de consument is voldoende aannemelijk dat hij psychische schade heeft geleden door de gang van zaken, in verband waarmee de Commissie van Beroep - anders dan de Geschillencommissie - een schadevergoeding van 5.000 euro toekent.

De CvB: “Uit de door de consument overgelegde stukken blijkt dat bij hem sprake is van een zeer ernstig belast verleden, spanningen door discriminatie door verschillende leidinggevenden bij de politie, PTTS-gerelateerde klachten als gevolg van werk-gerelateerde gebeurtenissen en een trauma als gevolg van een zwaar verkeersongeluk. Hieruit volgt dat de consument zich in een uiterst kwetsbare situatie bevond ten tijde van de onrechtmatige gedraging van de uitvoerder. In voldoende mate is komen vast te staan dat sprake is van een aantasting van de persoon en dat de pre-existente problematiek van de consument door het onrechtmatig handelen van Stichting Univé Rechtshulp is verergerd, in die zin dat zijn psychisch lijden daardoor is vergroot. Het causale verband tussen de schending van de AVG en het psychisch letsel is voldoende komen vast te staan.”

De consument vorderde schadevergoeding wegens onrechtmatige gegevensverstrekking door Stichting Univé Rechtshulp aan de officier van justitie. Vast staat dat de gegevensverstrekking door Stichting Univé Rechtshulp in strijd was met artikel 6 AVG, nu de vordering van de officier van justitie tot gegevensverstrekking gericht was aan Univé Schade. De schadevordering wordt grotendeels afgewezen wegens het ontbreken van causaal verband. - Uitspraken GC 2023-0226 en CvB 2024-0018

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...