Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud. Volgens de consumenten heeft de adviseur niet juist gehandeld door niet tijdig de juiste documentatie op te vragen waarmee zij een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud hadden kunnen doen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt die leidt tot aansprakelijkheid. De vordering wordt afgewezen.

Door niet direct een afwijzingsbrief bij de kredietinstelling op te vragen die voldeed aan de in de koopovereenkomst opgenomen vereisten voor het inroepen van de ontbindende voorwaarden, heeft de adviseur volgens de consumenten niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur verwacht mocht worden. De vermeende schending van de zorgplicht heeft ze 45.000 mille gekost. Op 29 november 2021 zijn de consumenten gedagvaard door de verkopende partij. Uiteindelijk hebben de consumenten het geschil buiten rechte geschikt tegen betaling van een bedrag van 45.000 euro, waarvoor zij de adviseur aansprakelijk houden.

De commissie: “Door de afwijzingsbrief op 20 april 2020 aan de consumenten door te sturen, heeft de adviseur hen in staat gesteld tijdig (uiterlijk 22 april, red.) de ontbindende voorwaarde in te roepen. Hiermee konden zij immers aan de verkopende partij duidelijk maken dat er problemen waren met het verkrijgen van de benodigde financiering. De aanvullende toelichting van de adviseur van 21 april 2020 en de (verbeterde, red.) afwijzingsbrief van de kredietinstelling van 23 april 2020 moeten worden gezien als bevestigingen van de afwijzing waarvan de verkopende partij al op 20 april 2020 op de hoogte was gebracht.

“Hoewel de adviseur de door hem op 17 april 2020 ontvangen afwijzingsbrief van de kredietinstelling zonder goede reden pas op 20 april 2020 aan de consumenten heeft doorgestuurd, leidt dit niet tot aansprakelijkheid voor de schade omdat de consumenten die brief tijdig hebben ontvangen, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de termijn die voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud was gesteld. De consumenten hebben de ontbindende voorwaarde tijdig en onder overlegging van de afwijzingsbrief van 17 april 2020 ingeroepen.”

VVP: Deze redenering volgend hebben de consumenten zich ten onrechte laten inpakken door de verkopende partij en hadden zij het beter op de rechtszaak kunnen laten aankomen.

Reactie toevoegen

 
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....