TVM mocht polis niet per direct opzeggen

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekeraar zegt verzekeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang op omdat verzekerde ten onrechte schade heeft geclaimd/niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep is inderdaad sprake van schending van de informatieverplichting. De opzegging met onmiddellijke ingang is echter niet rechtsgeldig omdat de bepaling uit de verzekeringsvoorwaarden waarop de verzekeraar zich beroept vernietigbaar is vanwege strijd met artikel 7:940 lid 3 BW.

Het hof: “Een verzekeraar kan een verzekeringsovereenkomst in beginsel niet tussentijds opzeggen. Artikel 7:940 lid 3 BW bepaalt echter dat een verzekeraar wel de bevoegdheid kan bedingen om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Die bevoegdheid zal de verzekeraar dan regelen in een beding in de verzekeringsvoorwaarden.

“Artikel 7:940 lid 3 BW stelt enkele voorwaarden aan zo’n beding. Het moet, voor zover hier van belang, allereerst de gronden vermelden voor een tussentijdse opzegging, er geldt vervolgens een opzegtermijn van twee maanden (tenzij de grond voor de opzegging is dat de verzekeringnemer heeft gehandeld met het opzet tot misleiding) en aan de verzekeringsnemer is een gelijke  bevoegdheid tot opzegging toegekend.

“Het hof stelt vast dat artikel 2 onder 7 niet aan deze  voorwaarden voldoet (enkele andere opzeggingsmogelijkheden van artikel 2 overigens ook niet, maar dat terzijde). Allereerst biedt de bepaling TVM de bevoegdheid om bij iedere overtreding van de bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Deze bevoegdheid is ten onrechte niet beperkt tot situaties van handelen met het opzet tot misleiding. Bovendien heeft de verzekeringnemer niet een vergelijkbare mogelijkheid tot opzegging met onmiddellijke ingang. Artikel 2 onder 7 van de verzekeringsvoorwaarden is dan ook in strijd met artikel 7:940 lid 3 BW.

“Artikel 7:490 lid 3 BW is op grond van artikel 7:943 lid 2 BW in die zin van dwingend recht dat er niet ten nadele van de verzekeringnemer van mag worden afgeweken. De bepaling strekt dus ter bescherming van één van partijen, zodat een beding dat afwijkt van deze bepaling niet nietig maar vernietigbaar is (artikel 3:40 lid 2 BW). Het beroep van  [appellant] op de vernietigbaarheid van artikel 2 onder 7 van de verzekeringsvoorwaarden slaagt dan ook.

“Uit het voorgaande volgt dat TVM zich niet op artikel 2 onder 7 van de verzekeringsvoorwaarden kan beroepen, zodat dit beding geen deugdelijke grondslag biedt voor de opzegging met onmiddellijke ingang van de verzekeringsovereenkomst. Een andere grondslag voor de opzegging heeft TVM niet aangevoerd. Zij heeft volstaan met de stelling dat zij de overeenkomst met [appellant] per direct mocht opzeggen omdat [appellant] bewust relevante informatie heeft verzwegen, maar zij heeft niet onderbouwd waarom dat zo is, welke contractuele of wettelijke bepaling haar die bevoegdheid verleent.

“De conclusie is dan ook dat TVM de overeenkomst met [appellant] niet met onmiddellijke ingang mocht opzeggen, en dit niet vanwege het feit dat [appellant] zijn verplichtingen uit de overeenkomst wel is nagekomen (dat is hij dus niet), maar omdat de verzekeringsvoorwaarden geen deugdelijke grondslag boden voor een opzegging (met onmiddellijke ingang).”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...