Leren van Kifid-uitspraken (VVP 06-2022)

Kantoor Kifid

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak! VVP 06-2022) PRIVACY – De consument heeft met een beroep op het recht op vergetelheid gevorderd dat haar hele dossier bij de uitvoerder van de rechtsbijstand en het medisch adviesbureau binnen veertien dagen na de uitspraak van de Geschillencommissie wordt vernietigd.

De commissie merkt op dat “het recht op vergetelheid op grond van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen absoluut recht is. Dit betekent dat hier niet in elke situatie een beroep op kan worden gedaan. Dit is in de onderhavige situatie het geval, omdat de uitvoerder het dossier nog nodig heeft, nu de consument nog aanspraak wenst te maken op de rechtsbijstandverzekering en de uitvoerder het dossier nodig heeft voor het voeren van verweer. De commissie kan daarom het verzoek tot vernietiging van het dossier op dit moment niet toewijzen. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het medisch adviesbureau geldt dat die geen partij is bij dit geschil en om die reden kan dat verzoek niet worden toegewezen”.

Ook kan de commissie niet oordelen over het al dan niet aanbieden van excuses, “omdat het aanbieden van excuses een gemoedstoestand veronderstelt die de commissie niet aan partijen kan opleggen.” – Uitspraak GC 2022-0907

 

Niet aansprakelijk, want geen contractsoverneming

AANSPRAKELIJKHEID – De adviseur slechts kan worden aangesproken op eventuele fouten van voormalige adviseurs indien die aansprakelijkheid krachtens contractsoverneming of rechtsopvolging op de adviseur is overgegaan. Van rechtsopvolging is in dit geval geen sprake, aldus de Geschillencommissie. “De vraag is dan”, schrijft de commissie, “ of sprake is geweest van contractsoverneming. Daarvoor is op grond van artikel 6:159 BW onder meer vereist dat de consument met de contractsoverneming heeft ingestemd. Tussen partijen is niet in geschil dat de consument in 2016 voorafgaand aan de overdracht van de verzekeringsportefeuille aan de adviseur, niet is geïnformeerd of gevraagd daaraan voor wat betreft de overdracht van zijn verzekering mee te werken. Onder die omstandigheden kan geen sprake zijn van een rechtsgeldige contractsoverneming. Dit betekent dat de adviseur niet kan worden aangesproken voor de eventuele fouten van de voormalige adviseur bij het premievrij maken van de verzekering.” – Uitspraak GC 2022-0865

 

Alleen smartengeld in uitzonderlijke gevallen

SMARTENGELD – Immateriële schade komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor vergoeding in aanmerking, er moet dan voldaan zijn aan de vereisten van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Kort samengevat gaat het om de volgende situaties: (a) de aansprakelijke persoon heeft het nadeel opzettelijk toegebracht, (b) de benadeelde heeft lichamelijk letsel, is in zijn eer of goede naam geschaad of op andere wijze in zijn persoon aangetast of (c) de nagedachtenis van een overledene is aangetast.

Degene die het smartengeld vordert moet met concrete gegevens onderbouwen dat zich een van deze situaties heeft voorgedaan. De uitvoerder van de rechtsbijstand erkent dat er in dit geval op verschillende momenten onvoldoende voortvarend op de klachten van de consument is gereageerd. De klacht van de consument over de wijze waarop haar klachten zijn behandeld is in zoverre gegrond. De vordering tot vergoeding van 7.500 euro aan smartengeld voor wat de uitvoerder haar heeft aangedaan, wijst de Geschillencommissie echter af. – Uitspraak GC 2022-0899

 

Adviseur natuurlijk persoon met privacyklacht

REGISTRATIE – De Geschillencommissie oordeelt dat een verzekeringsadviseur door a.s.r. terecht drie jaar in Incidentenregister en Extern Verwijzingsregister (EVR) is opgenomen wegens valsheid in geschrifte. Maar Kifid behandelt op grond van zijn reglement toch alleen klachten van consumenten?

Op grond van artikel 60 van het reglement is een consument een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De commissie: “In artikel 60 van het reglement is ook bepaald dat onder het begrip consument tevens wordt begrepen de natuurlijke persoon met een privacyklacht. Aangezien een klacht over de verwerking van persoonsgegevens een privacyklacht is, is de klager, voor zover hij klaagt over de registratie van zijn persoonsgegevens, consument in de zin van het reglement. In zoverre is zijn klacht dus wél behandelbaar.”

Om ervoor te zorgen dat zijn klant de schadevrije jaren van zijn vader kon overnemen heeft de adviseur het polisblad van de verzekering van de vader van de klant bewerkt, zodat hierop stond dat de klant regelmatige bestuurder was van de auto van zijn vader. Wegens deze valsheid in geschrifte nam a.s.r. de persoonsgegevens van de adviseur voor de duur van acht jaar op in het Incidentenregister en het EVR. Na bemiddeling van een advocaat bracht de verzekeraar dit terug naar drie jaar, volgens de Geschillencommissie een redelijke termijn. – Uitspraak GC 2022-0871

 

Driemaandentermijn niet vermeld

TERMIJNEN – In artikel 5 van het Kifid-reglement staat binnen welke termijn de klacht moet zijn ingediend om voor behandeling in aanmerking te komen. Het artikel bevat twee verschillende termijnen. In artikel 5.1 staat dat de klacht moet zijn ingediend binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd (de eenjaarstermijn). Verder staat in artikel 5.2 vermeld dat de consument de klacht binnen drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin de financiële dienstverlener zijn definitieve standpunt over de klacht aan de consument kenbaar heeft gemaakt bij Kifid moet indienen, mits in die brief is verwezen naar Kifid en is gewezen op de driemaandentermijn.

In artikel 5.3 is bepaald dat wanneer de financiële dienstverlener in zijn definitieve standpunt wel heeft gewezen op Kifid, maar niet heeft gewezen op de driemaandentermijn, een consument de klacht binnen een redelijke termijn na de afwijzing moet indienen.

In dit geval heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de adviseur in zijn reactie van november 2021 verwezen naar Kifid, echter zonder vermelding van de driemaandentermijn. Deze reactie van november 2021 beschouwt de commissie “als het definitieve standpunt van de adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 5.3 van het reglement is na ontvangst van die reactie de termijn aangevangen waarbinnen de consument zijn klacht bij Kifid diende in te dienen. Omdat er in het definitieve standpunt niet gewezen is op de driemaandentermijn, dient de consument zijn klacht binnen een redelijke termijn in te dienen. De consument heeft zijn klacht op 16 december 2021 ingediend bij Kifid. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument zijn klacht hiermee tijdig ingediend. Dat de klacht na het verstrijken van de eenjaarstermijn is ingediend, doet hier niets aan af, nu de interne klachtprocedure meer dan één jaar heeft geduurd. Dit betekent dat de klacht behandelbaar is”. – Uitspraak GC 2022-0851

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....