Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Document via Pixabay

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024)

Kifid verwacht dat adviseur notities maakt

DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel adviseur ontstaat of bepaalde gesprekken hebben plaatsgevonden en wat die gesprekken inhielden, dan verwacht de Geschillencommissie dat het klantdossier van de adviseur helderheid kan verschaffen: “Van een adviseur als professionele dienstverlener, mag worden verwacht dat hij van telefoongesprekken met cliënten een telefoonnotitie maakt. Nu hij de stelling van consumenten louter betwist met een ontkenning, zonder enig dossierdocument daaromtrent in het geding te brengen, gaat de commissie van de juistheid van de stelling van de consumenten uit. Wanneer de adviseur wel een telefoonnotitie mocht hebben gemaakt, had het immers in de rede gelegen dat de adviseur deze in het geding zou hebben ingebracht, mocht deze een afwijkende inhoud hebben gehad ten opzichte van de stelling van de consumenten.” – Uitspraak GC 2023-0959

Schriftelijk is geen vormvereiste bij OTD                                   

OPDRACHT - Nadat de consument over een langere periode een aantal malen contact heeft gehad met de adviseur over de mogelijkheid om de aankoop van een woning te financieren, wendt hij zich op enig moment tot een andere adviseur.  De eerste adviseur stuurt de consument vervolgens een nota. De consument beroept zich op het feit dat er geen schriftelijke overeenkomst tussen hen is.

De Geschillencommissie merkt hierover het volgende op: “Volgens de consument heeft hij de adviseur geen opdracht gegeven voor het verlenen van hypotheekadvies. Hij heeft ook geen overeenkomst van opdracht ondertekend. Voor de commissie is echter komen vast te staan dat er een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen is. De consument heeft immers meermaals gesprekken gevoerd met de adviseur en de adviseur heeft in elk geval conceptcijfers van de accountant van de consument ontvangen, ter vaststelling van het inkomen. De adviseur heeft die cijfers en overige financiële informatie bovendien zodanig bestudeerd dat hij een bedrag kon noemen voor het uitbrengen van een bod op een woning. Weliswaar is de opdracht niet schriftelijk vastgelegd, maar overeenkomsten zijn vormvrij en kunnen dus ook mondeling zijn aangegaan, en blijken uit de gedragingen over en weer. Overigens heeft de consument zich bereid getoond om iets aan de adviseur te betalen, waaruit ook blijkt dat de consument wel een opdracht heeft gegeven aan de adviseur.” – Uitspraak GC 2023-0939

Voortdurende bemoeienis

ZORGPLICHT - Onderhoud en nazorg in de visie van de Geschillencommissie: “De zorgplicht van de tussenpersoon geldt niet alleen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maar ook erna. Daarbij hoort ook dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die, hem bekend geworden feiten, voor de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Het gaat dan om feiten die aan de tussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. De zorgplicht vergt een voortdurende bemoeienis door de tussenpersoon met de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Een tussenpersoon mag dus in beginsel niet stil blijven zitten wanneer hij tijdens de looptijd van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kennis neemt van feiten of omstandigheden die meebrengen dat de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven.”

En: “Op de adviseur in zijn hoedanigheid van tussenpersoon rust, anders dan de consument stelt, geen verplichting om (periodiek) contact op te nemen, als daar geen concrete aanleiding voor bestaat. In dat verband is de adviseur ook niet gehouden om contact met de consument op te nemen zodra er een nieuw product op de markt komt.” – Uitspraak GC 2023-0998

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

Reactie toevoegen

 
Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...