Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

Kifid (logo)

 Omdat hij de fiscaliteit niet ook goed in woorden had uitgewerkt, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een hypotheekadviseur 500 euro van zijn adviesvergoeding terugbetalen aan de klant (uitspraak 2017-081).

Tussen consument en adviseur (Goedkopehypotheek.nl) is een overeenkomst van opdracht gesloten uit hoofde waarvan de adviseur heeft geadviseerd en bemiddeld bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening van consument. Voor deze diensten is tussen partijen afgesproken dat een honorarium van 2.750 euro verschuldigd zou zijn. Consument klaagt erover dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht. Naar het oordeel van de Commissie moet worden aangenomen dat de adviseur niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht, daar "de adviseur de fiscaliteit, naast in cijfers, niet duidelijk in woorden in het adviesrapport heeft uitgewerkt". Gelet op het vorenstaande is het naar het oordeel van de Commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het gehele honorariumbedrag dat tussen partijen is overeengekomen. De Commissie beslist dat de adviseur een bedrag van 500 euro aan de consument dient te vergoeden.

De Commissie: "De fiscaliteit is in het kader van een hypothecaire geldlening van groot belang en betreft een van de hoofd bestanddelen. Van de Adviseur mocht in het onderhavige geval worden verwacht dat de fiscaliteit, naast de cijfers, duidelijk in woorden zou worden uitgewerkt."

Het verweer van de adviseur hield dus geen stand. Dat luidde: "Het adviesrapport is volledig en voldoende duidelijk, ook ten aanzien van de fiscaliteit. In het adviesrapport is een hele paragraaf opgenomen over de fiscale aftrek. Het is aangegeven in cijfers en daarnaast doorberekend in de maandlasten."

Reactie toevoegen

 
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...