Forse HISWA te Waterschade...

Schipbreuk via Pixabay

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet te vergoeden. Aldus oordeelt de voorzieningenrechter in het kort geding dat door organisator HMM was aangespannen.

Bij rapport van 9 oktober 2020 heeft Dekra de schade van HMM voorlopig begroot op 575.000 euro, waarvan 425.000 euro aan gemaakte en/of verschuldigde kosten en 150.000 euro aan begrote gederfde winst.

De rechter: “De sluitnota vermeldt als verzekerd evenement ‘Hiswa te water te Lelystad’. Daaruit blijkt niet dat het verzekerde evenement is gelimiteerd tot de editie in het betreffende verzekeringsjaar. Bovendien is gebleken dat enkele voorgaande edities eveneens in Lelystad hebben plaatsgevonden, zodat ook op basis van de plaatsaanduiding niet kan worden geconcludeerd dat met de vermelding van het verzekerde evenement uitsluitend de editie HISWA te Water 2019 is bedoeld.

“NN en Vivat hebben aan de hand van polisbladen over de jaren 2013 tot en met 2017 en correspondentie over de verlenging van die polissen echter aannemelijk gemaakt dat ieder jaar in juli/augustus overleg heeft plaatsgevonden over de aankomende editie in september van dat jaar en dat ten aanzien van die editie steeds prolongatie van de verzekering heeft plaatsgevonden. Dit duidt erop dat het overleg dat in juli 2019 heeft plaatsgevonden, uitsluitend betrekking had op de editie HISWA te Water 2019. Dit beeld wordt bevestigd in de correspondentie uit juli 2019. De omstandigheid dat de annulering van HISWA te Water 2020 wel in het verzekeringsjaar heeft plaatsgevonden, maakt dit niets anders. Anders dan HMM stelt, betreft de annulering immers niet het verzekerde evenement (HISWA te Water 2019).”

Veeg uit pan

De voorzieningenrechter geeft een veeg uit de pan aan alle bij de polis betrokken partijen: “Anders dan de sluitnota vermelden de polisbladen/sluitnota’s over de jaren 2012 tot en met 2018 als verzekerd evenement ‘in het jaar te houden pleziervaartuigen gerelateerde evenementen (waaronder vaardagen, botenbeurs)’. Uit stukken leidt de voorzieningenrechter af dat HMM voorheen meerdere evenementen in het verzekeringsjaar organiseerde. Sinds 2018 houdt HMM zich echter uitsluitend nog bezig met de organisatie van HISWA te Water. De gevolgen daarvan voor de verzekering zijn blijkbaar door niemand onderkend. Geen van de betrokken partijen heeft aanleiding gezien om (te vragen of het niet verstandiger zou zijn om) de ingangsdatum van het verzekeringsjaar te wijzigen, zodat het verzekerde evenement steeds aan het einde van het verzekeringsjaar zou plaatsvinden waardoor de kosten ter voorbereiding van het evenement in het verzekeringsjaar en onder de dekking van de verzekering zouden vallen. Dat levert in dit geval een zure uitkomst voor HMM op. Ergens rijst dan ook de vraag of dat, in de gegeven omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog wel aanvaardbaar is. In dit kort geding leidt dat echter nergens toe. Een (nader) debat daarover zal in een bodemprocedure moeten plaatsvinden. Voorstelbaar is ook dat partijen buiten rechte een regeling treffen op grond waarvan NN en Vivat, bijvoorbeeld (ten minste) de door HMM verschuldigde jaarhuur voor de Bataviahaven in Lelystad vergoeden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat...

Dominant cause

Dominant cause

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen met een...

Resterende jaarpremie

Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar...

Voldoende belang

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen...

Dure schending zorgplicht

Dure schending zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer...

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...