Forse HISWA te Waterschade...

Schipbreuk via Pixabay

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet te vergoeden. Aldus oordeelt de voorzieningenrechter in het kort geding dat door organisator HMM was aangespannen.

Bij rapport van 9 oktober 2020 heeft Dekra de schade van HMM voorlopig begroot op 575.000 euro, waarvan 425.000 euro aan gemaakte en/of verschuldigde kosten en 150.000 euro aan begrote gederfde winst.

De rechter: “De sluitnota vermeldt als verzekerd evenement ‘Hiswa te water te Lelystad’. Daaruit blijkt niet dat het verzekerde evenement is gelimiteerd tot de editie in het betreffende verzekeringsjaar. Bovendien is gebleken dat enkele voorgaande edities eveneens in Lelystad hebben plaatsgevonden, zodat ook op basis van de plaatsaanduiding niet kan worden geconcludeerd dat met de vermelding van het verzekerde evenement uitsluitend de editie HISWA te Water 2019 is bedoeld.

“NN en Vivat hebben aan de hand van polisbladen over de jaren 2013 tot en met 2017 en correspondentie over de verlenging van die polissen echter aannemelijk gemaakt dat ieder jaar in juli/augustus overleg heeft plaatsgevonden over de aankomende editie in september van dat jaar en dat ten aanzien van die editie steeds prolongatie van de verzekering heeft plaatsgevonden. Dit duidt erop dat het overleg dat in juli 2019 heeft plaatsgevonden, uitsluitend betrekking had op de editie HISWA te Water 2019. Dit beeld wordt bevestigd in de correspondentie uit juli 2019. De omstandigheid dat de annulering van HISWA te Water 2020 wel in het verzekeringsjaar heeft plaatsgevonden, maakt dit niets anders. Anders dan HMM stelt, betreft de annulering immers niet het verzekerde evenement (HISWA te Water 2019).”

Veeg uit pan

De voorzieningenrechter geeft een veeg uit de pan aan alle bij de polis betrokken partijen: “Anders dan de sluitnota vermelden de polisbladen/sluitnota’s over de jaren 2012 tot en met 2018 als verzekerd evenement ‘in het jaar te houden pleziervaartuigen gerelateerde evenementen (waaronder vaardagen, botenbeurs)’. Uit stukken leidt de voorzieningenrechter af dat HMM voorheen meerdere evenementen in het verzekeringsjaar organiseerde. Sinds 2018 houdt HMM zich echter uitsluitend nog bezig met de organisatie van HISWA te Water. De gevolgen daarvan voor de verzekering zijn blijkbaar door niemand onderkend. Geen van de betrokken partijen heeft aanleiding gezien om (te vragen of het niet verstandiger zou zijn om) de ingangsdatum van het verzekeringsjaar te wijzigen, zodat het verzekerde evenement steeds aan het einde van het verzekeringsjaar zou plaatsvinden waardoor de kosten ter voorbereiding van het evenement in het verzekeringsjaar en onder de dekking van de verzekering zouden vallen. Dat levert in dit geval een zure uitkomst voor HMM op. Ergens rijst dan ook de vraag of dat, in de gegeven omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog wel aanvaardbaar is. In dit kort geding leidt dat echter nergens toe. Een (nader) debat daarover zal in een bodemprocedure moeten plaatsvinden. Voorstelbaar is ook dat partijen buiten rechte een regeling treffen op grond waarvan NN en Vivat, bijvoorbeeld (ten minste) de door HMM verschuldigde jaarhuur voor de Bataviahaven in Lelystad vergoeden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid kiept inbraakclaim van ruim 90 mille

Kifid kiept inbraakclaim van ruim 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2020-936) Consument heeft geklaagd over het weigeren van dekking na diefstal, waarbij onder meer sieraden en horloges ter waarde van 90.820 euro...

Hypotheekadviseur besprak inkomen consument onvoldoende

Hypotheekadviseur besprak inkomen consument onvoldoende

Kifid matigt de adviesvergoeding van een hypotheekadviseur van De Hypotheker’s Associatie met 500 euro tot 725 euro, omdat het inkomen van de consument kennelijk...

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924). In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...