Verzaken zorgplicht kost adviseur meer dan acht mille

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur moet meer dan 8.000 euro aan zijn klant betalen wegens verzaking van de zorgplicht. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak GC 2019-808: “De adviseur (ten Hag Groep, red.) wist op basis van het door Consument in 2007 ingevulde antwoordformulier dat Consument de mogelijkheid wilde openhouden om het pensioen in eigen beheer onder te brengen bij [naam vennootschap]. Met de inwerkingtreding van de Wet uitfasering pensioen op 1 april 2017 had Tussenpersoon tevens behoren te weten dat de keuzemogelijkheid voor Consument om het bij Verzekeraar opgebouwde pensioenkapitaal om te zetten in pensioen in eigen beheer per 30 juni 2017 zou komen te vervallen. Onder die omstandigheden had het op de weg van Tussenpersoon gelegen om Consument actief te attenderen op het feit dat de keuzemogelijkheid om het pensioenkapitaal onder te brengen in eigen beheer per 30 juni 2017 zou eindigen, teneinde Consument de gelegenheid te bieden alsnog die keuze te kunnen maken.

“Met zekerheid worden vastgesteld dat Consument als gevolg van de fout van Tussenpersoon de kans op een beter resultaat bij een pensioen in eigen beheer is ontnomen. Tegen deze achtergrond schat de Commissie, goede een kwade kansen wegende en met inachtneming van het feit dat Consument op basis van de toelichting op het antwoordformulier in 2007 ook zelf had kunnen weten dat hij de mogelijkheid had kapitaal onder te brengen in [naam vennootschap], de door Consument geleden schade op de voet van artikel 6:97 BW naar billijkheid op 50 procent van het door Consument begrote, contant gemaakte bedrag. Dit betekent dat Tussenpersoon aan Consument een bedrag moet betalen van 8.268 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf ingangsdatum van het pensioen, te weten 1 december 2017.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

mr. O.H.A. Mo-Ajok - Mo-Ajok Consultancy 24 april 2020

De tussenpersoon heeft zijn zorgplicht geschonden. Immers, uit vaste jurisprudentie van de HR blijkt onmiskenbaar dat de opdrachtnemer zijn opdrachtgever op een juiste, volledige en ondubbelzinnige wijze dient te informeren. De door een opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte informatie dient derhalve duidelijk, correct en niet misleidend te zijn. De tussenpersoon behoorde als professioneel handelde adviseur en deskundige de klant in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen. De matiging van de schadevergoeding wegens eigen schuld van de klant is in mijn optiek echter onjuist. De klant mocht op grond van de overeenkomst van opdracht ervan uitgaan dat de tussenpersoon alle opties zou bewaken en monitoren en zo nodig initiatief zou nemen om de klant er uitdrukkelijk op te wijzen dat een optie (eigen beheer) zou komen te vervallen. Anders gezegd: op grond van de overeenkomst van opdracht werd de “normale eigen verantwoordelijkheid” van de klant door de tussenpersoon overgenomen, althans de klant mocht erop rekenen dat de tussenpersoon voor hem zou opletten en hem dus de zorg uit handen zou nemen.

Meer over
Wel letsel, geen vergoeding

Wel letsel, geen vergoeding

(Katern Letselschade, VVP 03-2020) Een bestuurder van een auto met caravan moet op de ringweg Antwerpen uitwijken voor een te hard rijdende, dronken bestuurder....

EVR: geen standaardtermijn

EVR: geen standaardtermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om een hypothecair krediet waarin vaststaat dat de consument bij het aanvragen van het krediet...

Geen plicht tot premienazorg

Geen plicht tot premienazorg

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Anders dan de Geschillencommissie vindt de Commissie van Beroep van Kifid dat de adviseur niet gehouden is om de consument...

Richtinggevend

Richtinggevend

JAARVERSLAG KIFID – Kifid wijst bij de publicatie van het jaarverslag altijd op trends die zij afleidt uit haar uitspraken. Zo ook dit keer weer. Een uitleg...

Gevlogen…

Gevlogen…

LEREN VAN KIFID-UITSPRKAKEN SCHADE – Consument heeft een Rabobank Goldcard. Aankopen daarmee zijn door middel van een door de bank gesloten aankoopverzekering...

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

(Kifid-uitspraak GC 2020-503) Consumenten hebben gevolmachtigde (Florius) verzocht het verzekerd kapitaal van hun overlijdensrisicoverzekering te verlagen tot 40.000...

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Een consument mag verwachten dat de bank informatie over wezenlijke wettelijke wijzigingen met betrekking tot zijn hypotheek actief verstrekt. Denk daarbij aan een...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Ondanks fouten in het adviestraject hoeft Financieel Fit van Kifid de advieskosten ad 2.500 euro niet te vergoeden (uitspraak GC 2020-478). De Geschillencommissie:...