Uitkeringen hoeven niet terugbetaald, ondanks terecht beëindigen aov door verzekeraar

Peper en zou via Pixabay

De Goudse beëindigde volgens de Rechtbank Den Haag terecht iemands aov in verband met onjuiste mededelingen, maar de Rechtbank vindt niet dat deze verzekeringnemer de door hem ontvangen uitkeringen moet terugbetalen. Naar het oordeel van de rechtbank "staat in dit geval een verval van het recht op uitkering niet in verhouding tot het te maken verwijt."

De persoon ging de aov aan als restauranthouder. Op 25 november 2011 meldde hij zich bij De Goudse volledig arbeidsongeschikt. Na afloop van de eigen risicotermijn van 15 dagen ontving de man een uitkering wegens 100 procent arbeidsongeschiktheid.

Later bleek dat de klant al voor het aangaan van de verzekering zijn restaurant in de verkoop had gezet. Verder verrichtte hij in het restaurant andere, minder zware werkzaamheden dan hij had opgegeven.

De Goudse zette de verzekering stop en eiste de uitkeringen over de periode 4 juni 2012 - 31 mei 2014 terug.

Het eerste was terecht, meent de Rechtbank, het tweede niet. Volgens de Rechtbank verkocht de man zijn restaurant wel degelijk wegens gezondheidsproblemen (wat door De Goudse werd bestreden). Maar hij loog over (het startmoment van) de verkoop. "Deze handelswijze kan worden gekwalificeerd als het opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken over “andere feiten of omstandigheden” in de zin van artikel 12.2 sub c van de toepasselijke polisvoorwaarden. Een en ander leidt ertoe dat Goudse op grond daarvan mocht overgaan tot beëindiging van de verzekering", aldus de Rechtbank.

Echter, dit betekent nog niet dat de klant de uitkeringen moet terugbetalen. De Rechtbank: "De Goudse stelt dat het recht van [eisende partij sub 2] op uitkering is vervallen, nu hij opzettelijk onjuist heeft verklaard over (het startmoment van) de verkoop van zijn onderneming. De rechtbank volgt De Goudse daarin niet. Op grond van artikel 7:941 lid 5 BW vervalt het recht op uitkering, indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde niet voldoet aan zijn mededelingsplicht met het opzet de verzekeraar te misleiden, behalve voor zover de misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. (...) Nu de onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] over het moment waarop de verkoopactiviteiten begonnen in feite dus betrekking hebben op een kwestie die irrelevant is voor het recht op uitkering van [eisende partij sub 2] en de hoogte daarvan, is het naar het oordeel van de rechtbank niet redelijk dat [eisende partij sub 2] als gevolg van die onjuiste mededelingen de door hem ontvangen uitkeringen volledig zou moeten terugbetalen. Een en ander laat onverlet dat De Goudse als gevolg van die onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] de polis terecht heeft beëindigd, en dat [eisende partij sub 2] als gevolg daarvan geen aanspraak meer kan maken op uitkeringen voor de periode die volgt na die beëindiging."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...