Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Kifid 2017 (deel logo)

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument ter beschikking zijn gesteld (uitspraak GC 2020-046).

De consument stelde dat de voorwaarden niet op de juiste wijze zijn verstrekt, omdat deze niet per post aan haar zijn verstuurd. De verzekeraar heeft zich verweerd met de stelling dat hij consument er expliciet op heeft gewezen dat zij de voorwaarden digitaal heeft kunnen raadplegen via Mijn Centraal Beheer en contact had moeten opnemen indien zij de voorwaarden per post wilde ontvangen.

De Geschillencommissie: "Tussen partijen is niet in geschil dat door Verzekeraar de Verzekeringsvoorwaarden niet aan Consument zijn toegestuurd maar dat enkel naar de Verzekeringsvoorwaarden en de digitale vindplaats daarvan is verwezen. Van terhandstelling in de zin van art. 6:234 BW is dus geen sprake geweest. Omdat er geen sprake is van een langs elektronische weg gesloten overeenkomst, doet de mogelijkheid van art. 6:234 lid 2 BW zich niet voor. Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken waardoor het redelijkerwijs niet mogelijk was de voorwaarden fysiek ter hand te stellen. Uit het feit dat Consument tegen de wijze van ter hand stellen van de Voorwaarden niet heeft geprotesteerd, kan niet worden geconcludeerd dat Consument met deze wijze van ter hand stellen ondubbelzinnig heeft ingestemd (art. 6:234 lid 3 BW). De Commissie is derhalve van oordeel dat Verzekeraar, door Consument op deze wijze te informeren over de Verzekeringsvoorwaarden, niet heeft voldaan aan de vereisten als gesteld in art. 6:233 BW sub b en art. 6:234 BW. Dit betekent dat de Verzekeringsvoorwaarden voor vernietiging in aanmerking komen op grond van art. 6:233 sub b BW, welke vernietiging Consument impliciet vordert. Derhalve blijven de Verzekeringsvoorwaarden buiten toepassing."

Overigens betekent dit laatste in dit geval niet dat de vrouw haar hele claim gehonoreerd ziet. De Commissie stelt vast dat de betreffende inboedelverzekering "dekking biedt voor schade aan roerende zaken/spullen in de tuin. Dit betekent dat de schade die ziet op de beschadiging van de planten en de drie stenen, ervan uitgaande dat dit drie stenen waren die niet duurzaam met de grond waren verenigd, gedekt is. De schade die ziet op het verwijderen van struiken/bomen en het afvoeren daarvan en het verbeteren van de grond, is niet gedekt. Immers, dit betreft geen schade aan een roerende zaak/spullen in de tuin".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees van den Berg - Depremievergelijker.nl 22 januari 2020

Het zicht van het Kifid vanaf de Akropolis is wederom belemmerd. Uitleg van wetten op deze manier, is zelfs een bedreiging van de rechtsstaat te noemen. Het heeft met academisch denken, dat ruim en veelomvattend zou moeten zijn, niets te maken. Het slechts lezen van woordjes, zonder de geest en de intentie achter een tekst te begrijpen, of te willen begrijpen, levert dwaze oordelen op. De weg van de minste weerstand... Zou CB de voorwaarden per post hebben gezonden, dan zou de vrouw slechts hoeven te ontkennen dat ze de bescheiden ontvangen. En zijn we weer terug bij af. Verzekeren, en het geven van advies daarover, begint op zelfkastijding avant la lettre te lijken.

PS - Platter-Schoo FD 22 januari 2020

"Derhalve blijven de Verzekeringsvoorwaarden buiten toepassing." Dat is dan toch een patstelling. Geen voorwaarden, geen afwijzing, maar ook geen uitkering.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 21 januari 2020

Blij dat ik niet in zo'n commissie hoef te oordelen: de consument vordert als ik het goed begrijp dat de polisvoorwaarden niet van toepassing zijn omdat ze niet zijn toegestuurd, maar vervolgens worden die wel gebruikt om de schadevergoeding vast te stellen. Waarbij planten dan roerende zaken zijn. Zeker wandelende takken of zo.

Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...