Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0526) Tussen de consument en de verzekeraar bestaat verschil van mening over de vraag of de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die is vastgesteld naar aanleiding van de herbeoordelingsprocedure een definitief bindend karakter heeft voor de verdere looptijd van de verzekering. Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat dit niet het geval is. Uit de verzekeringsvoorwaarden volgt niet dat de uitkomst van een herbeoordeling een definitief bindend karakter heeft. Een dergelijke conclusie valt ook moeilijk te rijmen met een dynamisch proces waarin wordt toegewerkt naar re-integratie. Dat partijen onderling met elkaar zouden hebben afgesproken dat de uitkomst van de herbeoordeling een definitief bindend karakter zou hebben volgt evenmin uit de stukken. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.

De commissie “stelt vast dat op basis van de e-mailberichten en overige correspondentie in het dossier niet vastgesteld kan worden dat tussen de consument en de verzekeraar overeen is gekomen dat de uitkomst van de herbeoordelingsprocedure in 2020 een definitief bindend karakter zou hebben in die zin dat de verzekeraar nadien geen nader onderzoek meer zou mogen doen naar de mate van arbeidsongeschiktheid van de consument.

“Wel ziet de commissie contra-indicaties voor die stelling. Zo wordt in de brief van 14 augustus 2020 waarin de verzekeraar aan de consument laat weten dat het herbeoordelingsonderzoek is afgerond, ook melding gemaakt van het voornemen van de verzekeraar om na zes maanden een arbeidsdeskundig onderzoek te willen doen om de mate van arbeidsongeschiktheid en de re-integratie te blijven evalueren. Daar komt bij dat het blijven evalueren van de mate van arbeidsongeschiktheid te doen gebruikelijk is in een dynamisch proces waarin iemand werkt aan re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit geldt des te meer in de situatie waarin geen eindsituatie is bereikt, maar, zoals in het geval van de consument, de arbeidsdeskundige positief is aangaande het toekomstperspectief.”

Niet te pas en te onpas herbeoordeling doen

De commissie verder: “Voor zover de consument heeft gevorderd dat de Geschillencommissie zich uitlaat over de wijze waarop de verzekeraar al dan niet onderzoek mag blijven doen naar de mate van arbeidsongeschiktheid en de frequentie daarvan, deelt de commissie mede dat het binnen de beleidsvrijheid van de verzekeraar valt hieraan invulling te geven.

“Binnen die beleidsvrijheid dient de verzekeraar echter wel rekening te houden met de belangen van de consument. Het staat de verzekeraar niet vrij te pas en te onpas een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid te doen, maar hij dient daarbij te handelen zoals van een redelijk handelend verzekeraar mag worden verwacht. Het is de commissie niet gebleken dat de verzekeraar in dit geval onzorgvuldig te werk is gegaan nu de arbeidsdeskundige positief is over het toekomstperspectief van de consument met als gevolg dat een nieuwe onderzoek op niet al te lange termijn verdedigbaar is.”

 

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...